Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje údaje finančních a účetních výkazů účetních jednotek veřejných rozpočtů za rok 2010 (ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu z CSÚIS)

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní jednotky
 • Účetnictví

Prezentační systém účetních a finančních informací státu - ÚFIS

Aplikace ÚFIS - Prezentační systém finančních a účetních informací státu

zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/.

K publikaci ročních údajů vybraných účetních a finančních záznamů jsou z CSÚIS exportována příslušná data vybraných účetních jednotek, kterými jsou:

 • organizační složky státu /OSS/;
 • státní fondy /SF/;
 • Pozemkový fond České republiky;
 • státní příspěvkové organizace /SPO/;
 • územně samosprávné celky /ÚSC/ - obce, dobrovolné svazky obcí, kraje;
 • regionální rady regionů soudržnosti /RR/;
 • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou ÚSC /PO/.

Roční údaje vybraných účetních a finančních záznamů jsou zobrazovány ve formátu následujících účetních a finančních výkazů:

 • Rozvaha;
 • Výkaz zisku a ztráty;
 • Příloha;
 • Přehled o peněžních tocích;
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu;
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů / Fin 2-04 U/;
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad / Fin 2-12 M/.

Informace zpřístupněné prezentačním systémem ÚFIS odpovídají uloženým datům v systému CSÚIS k termínu zpracování státního závěrečného účtu.

Právní základ CSÚIS

Centrální systém účetních informací státu /CSÚIS/ zajišťuje od účetního období roku 2010 činnosti související s přebíráním účetních záznamů a finančních údajů předkládaných povinnými účetními jednotkami pro potřeby státu na základě vyhlášky č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost předávat účetní záznamy vybranými účetními jednotkami do centrálního systému účetních informací stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., a to v § 1 odst. 3).

Prezentační systém účetních a finančních informací státu slouží k publikaci těchto údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

Účel a uživatelé systému ÚFIS

Výstupní informace ze systému

Prostřednictvím aplikací prezentačního systému ÚFIS jsou uživatelům dostupné informace o účetních a finančních ukazatelích v roční periodicitě :

 1. účetních a finančních výkazů povinných účetních jednotek,
 2. sumářů finančních výkazů podle definovaných agregací,
 3. vybraných fakultativních výstupů.

Informace o účetních jednotkách nalezne uživatel v registru RARIS. Registr poskytuje informace o stavu sledovaných identifikátorů a klasifikátorů organizací, i o jejich vývoji v předcházejících obdobích.

Klasifikace jednotek a číselníků

V aplikacích ÚFIS je význam převážně používaných číselníků a klasifikací dostupný v příslušném okně k jeho kódu.
Základními klasifikacemi a číselníky jsou:

 • Rozpočtová skladba - gestor MF, stanovena vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; je základním klasifikačním standardem peněžních operací veřejných rozpočtů.
 • Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) - gestor ČSÚ, navazuje na klasifikaci NUTS EU
  Podrobnější informace na http://www.czso.cz/.
 • Číselník účelových znaků - gestor MF,
  informace na stránkách MF > Veřejné finance > Veřejné rozpočty

KontaktyÚFIS

Kontaktní E-mail adresa pro vaše dotazy: ufis@mfcr.cz

Doporučované

Nejčtenější