Novinky

2011

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2011.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Vydáno

Metodika - Komunikační strategie PPP projektu

Ministerstvo financí vydává metodiku, která je určena zadavatelům veřejného sektoru s cílem usnadnit zvládnutí komunikační role při přípravě projektů veřejného a soukromého sektoru – PPP. Protože na všech úrovních státní správy nemusí být vždy k dispozici dostatečná zkušenost v oblasti komunikace jak se zainteresovanými subjekty, tak s běžnou veřejností nebo médii, poskytuje tento materiál praktický přehled o významu komunikace v PPP projektech, cílech komunikační strategie a činnostech k jejich naplnění.

Vzhledem k tomu, že každý PPP projekt je specifický rozsahem i náročností své přípravy, bude se lišit i zvolený způsob a rozsah komunikace. Tento dokument má doporučující charakter. V metodice popsané kroky komunikační strategie PPP projektu by měly sloužit jako návod zejména pro významné investiční projekty.

Zpracovatelem metodického dokumentu je PPP Centrum, a.s.Odkaz na externí web na základě uzavřené smlouvy s Ministerstvem financí. V souvislosti s vývojem PPP projektů se předpokládá průběžná aktualizace této metodiky.

Vydáno

Metodika - Praktická interpretace finančních modelů k PPP projektům

Ministerstvo financí vydalo metodiku „Praktická interpretace finančních modelů k PPP projektům“, která je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, kteří se ve své práci setkávají s finančními modely. Tato metodika má doporučující charakter a měla by sloužit jako pomůcka pro snazší orientaci ve finančních modelech PPP projektů. Byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a PPP Centra, a.s. V souvislosti s vývojem PPP projektů se předpokládá její průběžná aktualizace.

Vydáno

Metodika - Řízení rizik v projektech PPP

Ministerstvo financí vydalo metodiku Řízení rizik v projektech PPP. Tato metodika je jedním z dokumentů, které vznikají v návaznosti na usnesení vlády č. 536/2007 odkaz na externí web. Byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a PPP Centra, a.s. odkaz na externí web v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ č. CZ 05.02.04 financovaného z prostředků Evropské unie. Je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zadavatelům informace o způsobech jak a kdy identifikovat možná rizika, jakým způsobem je ocenit, jaké je obvyklé rozložení rizik v PPP projektech a jaké existují možnosti jejich ošetření.

S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Vydáno

Metodika - Hodnota za peníze

Ministerstvo financí vydalo metodiku „Hodnota za peníze“. Materiál je určen zejména pro zaměstnance státní správy a územních samospráv, kteří se budou podílet na přípravě projektů PPP. Cílem metodického materiálu je zvýšit povědomí zadavatelů o problematice hodnoty za peníze v projektech PPP a poskytnout jim informace o konceptu hodnoty za peníze, faktorech, které ji ovlivňují, a způsobu, jakým hodnotu za peníze vyhodnocovat.

Metodika byla zpracována PPP Centrem, a.s. odkaz na externí web v návaznosti na usnesení vlády č. 536/2007 odkaz na externí web v rámci programu Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku, jehož předmětem je zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR.

Materiál bude průběžně aktualizován.

Vydáno

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Ministerstvo financí vydalo Metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP. Metodika je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů k záměrům, u nichž je zvažována realizace cestou PPP, stejně jako na výběru soukromých partnerů, sestavování koncesních smluv a na vlastní realizaci a monitorování průběhu PPP projektu.

Dokument si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky kvantitativního ocenění tradiční formy pořízení služby sérií veřejných zakázek a pořízení služby formou PPP. Poskytuje čtenáři návod k porozumění procesu tvorby finančního modelu včetně ocenění souvisejících rizik různými metodami a k orientaci v typech finančních modelů. Zároveň má umožnit čtenáři správně interpretovat výstupní hodnoty analýzy včetně případného rozpoznání problematických situací, ke kterým může dojít. Je koncipován jako metodika pro hodnocení ekonomické výhodnosti zvažovaných forem pořízení služby, resp. těch jejích aspektů, jež lze finančně kvantifikovat.

Metodika byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a společností Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu a Facility, s.r.o. za podpory odborníků společností CMS Cameron McKenna v.o.s., PPP Solutions Ltd. a Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie.

S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje údaje finančních a účetních výkazů účetních jednotek veřejných rozpočtů za rok 2010 (ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu z CSÚIS)

Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožňují uživatelsky aktivní přístup k vybraným údajům účetních a finančních informací státu z Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Pro veřejnost jsou k dispozici údaje v roční periodicitě počínaje rokem 2010.

OBSAH

 • ÚFIS – Informace o systému
  • Základní orientační informace o přístupu k vybraným údajům účetních a finančních informací státu ze systému CSÚIS prostřednictvím upravených aplikací prezentačního systému ARISweb. Uživatel má k dispozici nástroje, na které byl zvyklý z předchozích let.
 • ÚFIS – Registr RARIS
  • Účelový registr organizací.
 • ÚFIS – Přehledy plnění veřejných rozpočtů
  • Zobrazení výsledných sestav plnění veřejných rozpočtů v tabulkové i grafické formě.
 • ÚFIS – Prezentace údajů ÚSC
  • Zobrazení finančních informací o územních samosprávných celcích (ÚSC).
 • ÚFIS – Prezentace údajů kapitol SR
  • Zobrazení finančních informací kapitol státního rozpočtu.
 • ÚFIS – Sumáře
  • Zobrazení sumářů účetních a finančních výkazů ústředně a místně řízených organizací.
 • ÚFIS – Výkazy
  • Zobrazení účetních a finančních výkazu ústředně a místně řízených organizací.

Kontaktní E-mail adresa pro vaše dotazy: ufis@mfcr.cz.

Vydáno

Metodika vypracování studie proveditelnosti (Metodika vypracování koncesního projektu)

(V návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem“ programu Transition Facility 2005, č. CZ05.02.04.0002 byla vytvořena Metodika vypracování koncesního projektu). Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů.

Vydáno

Metodické postupy při oceňování majetku

Metodické postupy při oceňování majetku - vyhláška. č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb.

 • Ocenění rodinného domu
 • Ocenění rekreační chaty a zahrádkářské chaty

Vydáno

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 1. ledna 2011)

s platností od 1. ledna 2011. Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

Vydáno

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 (platná od 1. ledna 2011)

s platností od 1. ledna 2011. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropského společenství a právními předpisy České republiky.