Novinky

Metodiky pro Program finanční pomoci - Švýcarsko

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

 • Metodika
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Legislativa

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce (.PDF, 635 kB)

s platností od 1. listopadu 2010. Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole prostředků z příspěvku poskytnutého Švýcarskem.

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce byla upravena z důvodu potřeby její aktualizace o nové skutečnosti vyžádané průběžnou komunikací s donory a praktickými aspekty plynoucími z průběžné implementace projektů - Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce (s účinností od 1.12.2013)

OBSAH

 • ÚVOD
 • VYMEZENÍ POJMŮ
  • ČÁST I: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
   1. VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY
   2. HLAVNÍ ZÁSADY – INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
   2.1 Nadnárodní řídící struktura 2.2 Národní řídící struktura
   3. HLAVNÍ ZÁSADY A POSTUPY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
   3.1 Dohoda o projektu
   3.2 Oznámení o poskytnutí grantu (ZS = OSS)
   3.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace KP/ZP od ZS (OSS), resp. Stanovení výdajů na financování akce OSS
   3.4 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z NF (ZS = kraj)
   3.5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z NF vůči ZP BG
   3.6 Smlouva o poskytnutí dotace uzavíraná mezi KP/ZP a ZS (krajem)
   3.7 Zajištění spolufinancování
   3.8 Zacházení s úroky vygenerovanými na účtech NF
   3.9 Používání měn
   3.10 Systém bankovních účtů
   3.11 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
   3.12 Nesrovnalosti
   3.12.1 Šetření nesrovnalostí
   3.12.2 Hlášení nesrovnalostí
   3.12.3 Pozastavení plateb
   3.12.4 Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí
 • ČÁST II: FINANČNÍ TOKY PROSTŘEDKŮ PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
  • 4. FINANČNÍ TOKY PRO PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
   4.1 Průběžné platby
   4.1.1 Provádění průběžných ex-ante plateb KP/ZP
   4.1.2 Provádění průběžných modifikovaných ex-ante a ex-post plateb KP/ZP (pro případ Ministerstva životního prostředí)
   4.1.3 Provádění průběžných ex-post plateb KP/ZP
   4.1.4 Financování v případě kdy, KP/ZP je OSS
   4.1.5 Provádění plateb prostředků z příspěvku na účet ZS (do SR/rozpočtu kraje)
   4.2 Závěrečná platba
   4.3 Financování BG
   4.4 Financování projektu „Technická asistence ve finančním výkaznictví“
 • ČÁST III: FINANČNÍ KONTROLA
  • 5. KONTROLA PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV
   6. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
   6.1 Řídící kontrola
   6.2 Interní audit
   7. AUDIT
   8. TRANSPARENTNOST A EVIDENCE DOKUMENTŮ
 • 9. PŘÍLOHY
  SEZNAM ZKRATEK

Příručka pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce (.ZIP, 1474 kB)

Národní koordinační jednotka vydala Příručku pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Příručka je určena zprostředkujícím subjektům zodpovědným za implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce v jednotlivých resortech a krajích a obsahuje postupy a pravidla spolupráce Národní koordinační jednotky a zprostředkujících subjektů ve fázi realizace, monitorování a plateb.
Příručka je platná od 17. února 2010.

OBSAH

 • ÚVOD A ZÁKLADNÍ INFORMACE
  • 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY
   1.2 ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROGRAMU ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE
   1.2.1 Nadnárodní řídící struktura
   1.2.2 Národní řídící struktura
   1.2.3 Příjemce grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce / příjemce dotace / konečný příjemce/ zprostředkovatel
 • PODPIS DOHODY O PROJEKTU A VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ / SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
  • 2.1 PŘÍPRAVA A PODPIS DOHODY O PROJEKTU
   2.1.1 Neudělení grantu
   2.1.2 Udělení grantu
   2.1.3 Podpis Dohody o projektu
   2.2 VYDÁNÍ OZNÁMENÍ O POSKYTNUTÍ GRANTU / ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU
   2.3 VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE / PODPIS SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE
   2.3.1 Příprava a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
   2.3.2 Příprava a podpis Smlouvy o poskytnutí dotace
 • PŘEDKLÁDÁNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV
  • 3.1 PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU (INTERIM REPORT – IR
   3.1.1 Předkládání IR z úrovně ZS na NKJ
   3.2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROJEKTU (ANNUAL PROJECT REPORT – APR)
   3.2.1 Předkládání APR z úrovně ZS na NKJ
   3.3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU (PROJECT COMPLETION REPORT – PCR)
   3.3.1 Předkládání PCR z úrovně ZS na NKJ
 • PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU
  • 4.1 PRŮBĚŽNÉ PLATBY
   4.1.1 Průběžné ex-ante platby KP/ZP
   4.1.2 Průběžné ex-post platby KP/ZP
   4.1.3 Platby zprostředkujícím subjektům
   4.2 ZÁVĚREČNÁ PLATBA
   4.2.1 Poslední IR a její specifika - Verze: 17. února 2010 Strana 5 (celkem 30)
   4.2.2 Závěrečná platba ZS
 • ZMĚNY V PROJEKTECH
  • 5.1 ROZDĚLENÍ ZMĚN V PROJEKTU
   5.1.1 Podstatné změny v projektu
   5.1.2 Nepodstatné změny v projektu
   5.2 VLIV ZMĚN NA OBSAH DOHODY O PROJEKTU - DODATKY
 • PŘÍLOHY

Doporučované

Nejčtenější