Novinky

Informace MF k novým podmínkám stavebního spoření - rok 2011

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

 • Metodika
 • Stavební spoření
 • Legislativa

Ministerstvo financí zveřejňuje nejdůležitější informace ke změnám, které nastanou v oblasti stavebního spoření v souvislosti s novou legislativní úpravou.

V legislativním procesu byl v průběhu listopadu 2010 přijat zákon, kterým se mění zákon o stavebním spoření (zákon č. 96/1993 Sb.) a zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Tento zákon (dále v tomto textu označovaný jako „novela“) přináší zásadní změny do stavebního spoření:

 1. zdaňuje se státní podpora za rok 2010, která bude poskytnuta v roce 2011;
 2. snižuje se maximální výše státní podpory za rok 2011 a roky následující pro jednoho účastníka stavebního spoření za kalendářní rok;
 3. zdaňují se úrokové příjmy ze stavebního spoření.

1. Zdanění státní podpory připsané na účet účastníka v roce 2011, která se týká nároků roku 2010

Toto zdanění se netýká záloh státní podpory připsaných na účet účastníka před účinností novely (tedy před 1. 1. 2011) - částky již připsané na účty účastníků tedy zpětně zdaněny nebudou! Toto zdanění se nebude týkat ani záloh státní podpory, na které vznikne nárok od roku 2011. Ty již budou přiznávány ve snížené výši max. 2 000 Kč (viz dále).

Státní podpora se poskytuje stavebním spořitelnám formou ročních záloh státní podpory; stavební spořitelny poskytnutou státní podporu připisují na účet účastníka. Účastník tyto zálohy nenárokuje sám, uplatnění nároků za své klienty provádí stavební spořitelna. Protože se zálohy vztahují vždy k celému kalendářnímu roku, je nutné pro jejich výpočet znát výši vkladů účastníka za celý uplynulý kalendářní rok. Proto jsou zálohy vypočítávány a následně připisovány na účty účastníků až počátkem následujícího roku.

Novela zákona o daních z příjmů uvaluje na státní podporu, na kterou vznikne nárok za rok 2010 a která bude vyplacena v roce 2011, jednorázovou srážkovou daň ve výši 50 %. Tato daň bude vybírána formou srážky u zdroje, tj. u Ministerstva financí. To znamená, že na účet účastníka bude v roce 2011 připsána záloha státní podpory vztahující se k období roku 2010 již po zdanění.

Pro názornost:

Situace č. 1: Účastník uzavřel smlouvu o stavebním spoření před nabytím účinnosti novely zákona o daních z příjmů, tj. před 1. 1. 2011.

 • na účet účastníka byly do 31. 12. 2010 připsány zálohy státní podpory. Tyto připsané zálohy státní podpory zůstávají v původní výši a dani nepodléhají;
 • účastníkovi vznikl nárok na státní podporu za rok 2010 a smlouva do 30. 6. 2010 nezanikla. V takovém případě záloha státní podpory za rok 2010 podléhá zdanění ve výši 50 %; na účet účastníka bude v roce 2011 připsána záloha státní podpory již po zdanění, tedy čistá částka;
 • účastníkovi vznikl nárok na státní podporu za rok 2010, avšak smlouva, kterou účastník uzavřel do 31. 12. 2003, zanikla do 30. 6. 2010. V tomto případě byla záloha státní podpory za rok 2010 připsána účastníkovi již v roce 2010, tedy před účinností novely, a nepodléhala tak zmíněnému zdanění;
 • účastníkovi vznikne nárok na státní podporu za rok 2011. V tomto případě záloha státní podpory nepodléhá zmíněnému zdanění, neboť bude přiznána již ve snížené výši max. 2000 Kč.

Situace č. 2: Účastník uzavře smlouvu o stavebním spoření po nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů, tj. od 1. 1. 2011.

 • účastníkovi vznikne nárok na státní podporu za rok 2011. V tomto případě nebude záloha státní podpory podléhat zmíněnému zdanění, neboť je přiznávána již ve snížené výši max. 2000 Kč.

2. Snížení státní podpory stavebního spoření na max. 2000 Kč

Státní podpora ve snížené výši se uplatní pouze u nároků na státní podporu, které vzniknou po 1.1.2011, tj. po nabytí účinnosti novely zákona o stavebním spoření. Již připsaných záloh státní podpory se netýká.

Po uvedeném datu se bude snížení týkat všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na okamžik, kdy byly uzavřeny či zda teprve uzavřeny budou (dosud se pro účely stanovení výše státní podpory rozlišovalo mezi smlouvou o stavebním spoření uzavřenou do 31. 12. 2003 a po 1. 1. 2004).

Pro názornost uvádíme jednoduché příklady, kdy účastník uzavřel jednu smlouvu o stavebním spoření, resp. má v posuzovaném okamžiku uzavřenu pouze jednu smlouvu:

Situace č. 1: Účastník uzavřel smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. 2003

 • za období do účinnosti novely (tedy do 31. 12. 2010) byla účastníkovi každoročně připisována státní podpora v původní výši, tedy max. 4500 Kč, na tom novela nic nemění;
 • od nabytí účinnosti novely (tedy od 1. 1. 2011) má účastník nárok na státní podporu ve výši max. 2000 Kč.

Situace č. 2: Účastník uzavřel smlouvu o stavebním spoření po 1. 1. 2004

 • za období do účinnosti novely (tedy do 31. 12. 2010) byla účastníkovi každoročně připisována státní podpora v původní výši, tedy max. 3000 Kč, na tom novela nic nemění;
 • od nabytí účinnosti novely (tedy od 1. 1. 2011) má účastník nárok na státní podporu ve výši max. 2000 Kč.

Samozřejmě mohou nastat i případy, kdy účastník má v posuzovaném okamžiku uzavřeno více smluv; za uzavřenou smlouvu se považuje i smlouva, ze které na účastníka přešly práva a povinnosti v důsledku úmrtí účastníka:

Situace č. 3: Bude-li mít tedy účastník po 1. 1. 2011 uzavřeno více smluv o stavebním spoření s nárokem na státní podporu, bude mu nadále poskytována státní podpora na smlouvy označené se státní podporou, ovšem celkový součet záloh ke všem smlouvám účastníka v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2000 Kč.

Pro všechny situace samozřejmě platí, co je uvedeno v bodě 1 - na státní podporu za rok 2010, která bude připsána v roce 2011, bude uvalena srážková daň ve výši 50%.

3. Zdanění úrokových příjmů

Úrokové příjmy ze stavebního spoření byly doposud osvobozeny od daně z příjmu. Toto osvobození novela zákona o daních z příjmů ruší a úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů. Na tyto příjmy se uplatňuje sazba daně 15 %. Daň je vybírána opět formou srážky u zdroje – zde ji odvádí banka (stavební spořitelna) a na účet účastníka je připsán úrok po zdanění, tedy čistý úrok. Toto zdanění se bude týkat pouze těch úroků, které budou na účet účastníka připsány po nabytí účinnosti novely, tedy od počátku roku 2011. Naopak úroky připsané do konce roku 2010 zdaněny nebudou.

Pro názornost:

Situace č. 1: Účastník uzavřel smlouvu o stavebním spoření před účinností novely úpravy, tedy před 1. 1. 2011, a byly mu v minulosti připisovány úroky. Tyto úroky nebudou zdaněny.

Situace č. 2: Účastník uzavřel smlouvu o stavebním spoření před účinností novely, tedy před 1. 1. 2011, a tato smlouva stále trvá. Pokud budou úroky za rok 2010 připsány stavební spořitelnou na účet účastníka do konce roku 2010, pak tyto úroky zdaněny nebudou (protože připsání úroků proběhlo před nabytím účinnosti novely). Naopak úroky, které budou připsány v roce 2011 a později, tedy po nabytí účinnosti novely, již zdaněny budou.

Situace č. 3: Účastník uzavřel smlouvu o stavebním spoření, která obsahuje tzv. úrokový bonus. Je-li tento bonus sjednán tak, že jej stavební spořitelna připíše na účet účastníka až při ukončení smlouvy a k ukončení smlouvy dojde po nabytí účinnosti novely (tedy od 1. 1. 2011), bude celý tento bonus zdaněn sazbou daně 15 %.

Doporučované

Nejčtenější