Novinky

Stanovisko ve věci externího hodnocení kvality interního auditu v útvarech krajských úřadů (stanovisko je zrušeno)

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • FKVS
 • Stanovisko
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Systém PIFC
 • Krajský úřad
 • Hlavní město Praha
 • Interní audit
 • Přezkoumávání hospodaření

Stanovisko odboru Kontrola Ministerstva financí ČR k žádosti skupiny auditorů krajských úřadů o posouzení a vydání stanoviska ve věci externího hodnocení kvality interního auditu v útvarech interního auditu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.

Žádost skupiny auditorů krajských úřadů vychází z následujících předpokladů:

 • standard 1312 ukládá jednou za pět let provést externí hodnocení kvality,
 • IA KÚ chtějí provést hodnocení týmem odborníků KÚ a Magistrátu hl.m.Prahy, kteří:
  • mají praxi,
  • se podíleli na projektu EU,
  • jsou nositelé certifikací a
  • absolvovali vzdělání na ČIIA,
 • tito odborníci vypracovali vlastní postup externího hodnocení vycházející z Rámce profesionální praxe IA,
 • bude zajištěno, že v hodnotícím týmu nebude pracovník hodnoceného úřadu a
 • mají přislíbenu pomoc s přijetím a uzavřením dohody.

Stanovisko odboru Kontrola Ministerstva financí:

MF ČR připravuje návrh zákona, který se bude problematikou externího hodnocení kvality ve veřejné správě ČR zabývat. Požadavky legislativy Evropské unie jsou v některých případech poněkud odlišné (náročnější), a proto jsou požadavky v návrhu zákona primárně harmonizovány s požadavky Evropské unie, avšak nejsou v rozporu s požadavky vyplývajícími ze standardu 1312. a navazujících doporučení pro praxi (dále také DPP) 1312 – 1 a 1312 - 2.

Zákon č.2/1969 Sb.o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ani zákon  320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, neopravňuje Ministerstvo financí k výkladu požadavku stanoveného ve standardech pro výkon interního auditu 1312, na který se skupina interních auditorů krajských úřadů odvolává. Proto odbor Kontrola problematiku externího hodnocení kvality v útvarech interního auditu konzultoval s Českým institutem interních auditorů, jakožto národní pobočkou autora standardu, který je uváděn, a na základě výsledků konzultace zaujímá odbor Kontrola Ministerstva financí následující stanovisko.

Praktickou implementaci požadavku standardu 1312 podrobněji rozvádějí DPP 1312 – 1 a 1312 – 2.  V nich jsou zdůrazněny požadavky na nezávislost hodnotitelů, způsobilosti k externímu hodnocení a obsahu hodnocení.

Podle DPP existují dva přístupy k provádění externích hodnocení. První přístup nejde, dle  sdělení z důvodu finančního, akceptovat. Auditory popsaný přístup by se proto dal zahrnout pod druhý přístup, který zahrnuje využití kvalifikovaného nezávislého externího hodnotitele nebo hodnotícího týmu, který provádí nezávislé potvrzení (validaci) interního sebehodnocení a zprávy připravené útvarem interního auditu. Přičemž nezávislí externí hodnotitelé by měli mít  v oblasti interního auditu nejlepší zkušenosti. Požadavky na tento postup jsou podrobněji popsány v DPP 1312 - 2 . Tyto požadavky je možno shrnout do 3 oblastí:

 1. Nezávislost, která je blíže rozvedena v odstavci 5) DPP 1312 -1  a podle  popsaného postupu by bylo možné ji zajistit.
 2. Kvalifikaci, za kterou se pro potřeby Standardů považuje držení osvědčení udělovaného na základě zkoušek složených u IIA - CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (The Certification in Control Self-Assessment), CFSA( Certified Financial Services Auditor) nebo CGAP (Certified Government Auditing Professional).
 3. Metodologie, podle které by mělo být nezávislé ověření prováděno, musí vycházet z Manuálu hodnocení kvality vydaného IIA (Quality Assessment Manual – aktualizované 6. vydání) a pokud auditoři uvádí, že jejich odborníci vypracovali vlastní postup externího hodnocení vycházející z Rámce profesionální praxe IA, pak je nutno před započetím hodnocení zjistit, zda tyto postupy jsou v souladu a srovnatelné s postupy popsanými a použitými ve výše citovaném Manuálu.

Závěr pokud iniciativy v oblasti externího hodnocení kvality budou splňovat výše uvedená DPP, která jsou shrnuta v předcházejícím odstavci stanoviska, nic nebrání tomu, aby byla na krajských úřadech externí hodnocení prováděna podle návrhu předloženého skupinou auditorů.

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější