Novinky

Pokyn CHJ 12 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Strukturální fondy
 • Metodika
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Fond soudržnosti EU
 • Společná zemědělská politika EU
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Evropský rybářský fond
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento pokyn.

Pokyn CHJ č. 12 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci financování společné zemědělské politiky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Listopad 2009 – 2. novelizace.

Dokumenty ke stažení

 

Přílohy

Příloha č. 1 - Formulář individuálního měsíčního hlášení nesrovnalosti
Příloha č. 2 - Formulář souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí

Zdroj: MF - odbor 17 - Kontroly

Doporučované

Nejčtenější