Novinky

2009

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2009.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Vydáno

Pokyn CHJ 12 (pokyn je zrušen)

Pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci financování společné zemědělské politiky Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Listopad 2009 – 2. novelizace.

Vydáno

Pokyn CHJ 1 (pokyn je zrušen)

Pokyn k jednotnému uplatňování procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a při realizaci následných opatřeních s touto kontrolou souvisejícich (s komentářem) a  Přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě a následných opatření s touto kontrolou souvisejících.

Vydáno

Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností

Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných opatřeních souvisejících s tímto auditem - září 2009

Etický kodex interního auditora orgánu veřejné správy včetně příloh

  • Vzor č. 1 - Potvrzení o převzetí dokladů
  • Vzor č. 2 - Program interního auditu
  • Vzor č. 3 - Oznamovací dopis
  • Vzor č. 4 - Pověření
  • Vzor č. 5 - Zpráva o zjištěních z vykonaného auditu
  • Vzor č. 6 - Záznam z projednání zprávy o vykonaném auditu
  • Vzor č. 7 - Záznam interního auditora
  • Vzor č. 8 - Pověření interního auditora vedoucím orgánu veřejné správy
  • Vzor č. 9 - Statut interního auditu

Vydáno

Pokyn CHJ 2 (pokyn je zrušen)

Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy. Září 2009 – 1. novelizace.

Vydáno

Metodika kontroly programů ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na období 2007 - 2013

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropského společenství a právními předpisy České republiky. S platností od 1. října 2009.