Novinky

2008

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2008.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Aktualizováno

Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů

Evropská komise dne 8. května 2012 zveřejnila metodickou pomůcku k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů. Publikovaná metodická pomůcka je doporučujícím, avšak právně nezávazným, pracovním dokumentem Komise, který navíc nemusí vždy odrážet odborný názor zástupců členských států, jejichž připomínky nebyly Komisí při přípravě tohoto dokumentu ve všech případech zohledněny.

  • Zdroj: MF  - odbor 35 - Finanční trhy II - odd. 353 Retailové  finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu; Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge (Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů); publikováno 5.06.2012; ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

Vydáno

Monitoring hospodaření obcí - SIMU 2008

Ministerstvo financí publikovalo Metodiku Monitoringu hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů - Příloha č. 1 - Algoritmy SIMU a Přílohu číslo 2 - Vzory tabulek SIMU, platné od 3.12.2008.

Vydáno

Metodika Řízení rizik v projektech PPP (komplet ke stažení)

Ministerstvo financí vydalo metodiku Řízení rizik v projektech PPP. Tato metodika je jedním z dokumentů, které vznikají v návaznosti na usnesení vlády č. 536/2007 odkaz na externí web. Byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a PPP Centra, a.s. odkaz na externí web v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ č. CZ 05.02.04 financovaného z prostředků Evropské unie. Je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zadavatelům informace o způsobech jak a kdy identifikovat možná rizika, jakým způsobem je ocenit, jaké je obvyklé rozložení rizik v PPP projektech a jaké existují možnosti jejich ošetření.

S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Vydáno

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP 2008

Ministerstvo financí vydalo Metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP. Metodika je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů k záměrům, u nichž je zvažována realizace cestou PPP, stejně jako na výběru soukromých partnerů, sestavování koncesních smluv a na vlastní realizaci a monitorování průběhu PPP projektu.

Dokument si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky kvantitativního ocenění tradiční formy pořízení služby sérií veřejných zakázek a pořízení služby formou PPP.

Poskytuje čtenáři návod k porozumění procesu tvorby finančního modelu včetně ocenění souvisejících rizik různými metodami a k orientaci v typech finančních modelů. Zároveň má umožnit čtenáři správně interpretovat výstupní hodnoty analýzy včetně případného rozpoznání problematických situací, ke kterým může dojít. Je koncipován jako metodika pro hodnocení ekonomické výhodnosti zvažovaných forem pořízení služby, resp. těch jejích aspektů, jež lze finančně kvantifikovat.

Metodika byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a společností Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu a Facility, s.r.o. za podpory odborníků společností CMS Cameron McKenna v.o.s., PPP Solutions Ltd. a Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie.
S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Vydáno

Metodika: Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOT

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi : Metodická příručka pro povolování, metodickou, kontrolní a analytickou činnost v státním dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi „Systém kumulované výhry – JACKPOT – a kumulovaná výhra – JACKPOT“ (dále „Metodika JP“).

  • Povolování k provozování systému kumulované výhry se Metodikou JP řídí od 1. září 2008.
  • Pro systémy kumulované výhry povolené do 1. září 2008 se stanovuje překlenovací doba do 31. prosince 2008 s tím, že v termínu od 1. ledna 2009 musí všechny systémy kumulované výhry splňovat podmínky stanovené v Metodice JP.
  • Tato metodická příručka není závazným právním předpisem
  • Je vydána v půlročním zkušebním režimu, který prověří správnost postupu povolovacího procesu.

Vydáno

Metodika vypracování koncesního projektu

V návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem“ programu Transition Facility 2005, č. CZ05.02.04.0002 byla vytvořena Metodika vypracování koncesního projektu.

Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů. Dokument bude průběžně aktualizován na základě zkušeností s vypracováním koncesních projektů.