Novinky

Metodika Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • PPP
  • Metodika
  • Legislativa

Úvod

Dosavadní vývoj pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) splnil původní účel, pro nějž byly projekty jakožto pilotní zahájeny. Byly identifikovány otázky a problémy, které je třeba v blízké době řešit. Jedná se zejména o závaznost metodik a standardizovaných materiálů při přípravě PPP projektů, problematiku funkčnosti koncesního zákona a jeho aplikaci v praxi, role Českého statistického úřadu v přípravě PPP projektů a řešení daňových a účetních otázek v PPP.

Z vládou přijatého dokumentu „Analýza pilotních PPP projektů“ (usnesení vlády č. 536 z 23. května 2007) a z mezinárodních zkušeností vyplývá, že využívání metodických materiálů a standardizovaných dokumentů zkvalitňuje, urychluje a zjednodušuje celý proces přípravy PPP projektů, umožňuje jeho účinnou kontrolu a zvyšuje transparentnost. Tak jsou snižovány náklady na přípravu PPP projektů. Většina zadavatelů pilotních projektů potvrdila užitečnost a použitelnost již existujících metodických materiálů a manuálů. Využití jiných principů a postupů přináší nesystémový přístup zadavatele k přípravě PPP projektu znepřehledňuje celý proces, zvyšuje náklady a rozmělňuje hlavní cíle jednotlivých etap přípravy projektu.

Nová právní úprava ve formě zákona č. 139/2006 Sb., Odkaz na externí web., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) a zákona č. 137/2006 Sb., Odkaz na externí web o veřejných zakázkách, vč. doprovodných a prováděcích předpisů obou uvedených zákonů obsahuje základní principy přípravy PPP projektů. Nicméně praxe ukazuje, že přijaté zákony a prováděcí předpisy definují postup zadavatelů příliš obecně s ohledem na potenciální dlouhodobý dopad projektů na vývoj veřejných rozpočtů.

Ministerstvo financí vychází ze zkušeností z aplikace koncesního zákona, z potřeby maximální fiskální obezřetnosti a transparentnosti, z doporučení odborníků z Nizozemí 1 a Portugalska 2 a z doporučení publikovaných Mezinárodním měnovým fondem a vydává metodiku Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu.

Hlavním cílem aplikace metodiky je potřeba sestavení a udržování přehledu o budoucích výdajích státního rozpočtu i státních fondů s ohledem na připravované smlouvy a s nimi spojené předpokládané budoucí výdaje.

Zaměření metodiky

Metodika se vztahuje na koncesní projekty a koncesní smlouvy (dále jen „PPP projekty“) významné i ostatní dle příslušných ustanovení zákona č. 139/2006 Sb., Odkaz na externí web o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), a to od počátku přípravy koncesního projektu až do ukončení a vypořádání vztahů vyplývajících z koncesní smlouvy. Postup je závazný pro veřejné zadavatele ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 139/2006 Sb., pokud jsou tito zadavatelé podřízeni členu vlády České republiky a pokud se připravovaná či uzavřená koncesní smlouva dotýká výdajů státního rozpočtu nebo státního fondu. Zároveň se doporučuje, aby tento postup dodržovali také zadavatelé - správci rozpočtových kapitol a jim podřízené instituce mimo působnost členů vlády, pokud se jimi připravovaná či uzavřená koncesní smlouva dotýká výdajů státního rozpočtu nebo státního fondu.

Postup správců kapitol a státních fondů

Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu se provádí jako součást sestavování vládního návrhu státního rozpočtu. Správce rozpočtové kapitoly (státní fond) uvede údaje o výdajích státního rozpočtu (státního fondu) spojených s PPP projektem do příslušné tabulky (viz příloha: Tabulky č. 1PPP – 4PPP).

  • Tabulka č. 1 PPP - Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 2PPP
  • Tabulka č. 2 PPP - Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie
  • Tabulka č. 3 PPP - Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 4PPP
  • Tabulka č. 4 PPP - Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

K tabulkám se přikládá stručný komentář (maximálně o rozsahu jedné strany), obsahující zejména informace o aktuálním stavu projektu, o předpokládaných příjmech (výnosech) zadavatele spojených s projektem a další informace, které jsou dle názoru zadavatele významné pro vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Všechny údaje odpovídají aktuálnímu stupni přípravy (realizace) projektu a vycházejí z příslušných dokumentů (návrh koncesního projektu, vládou schválený koncesní projekt, návrh koncesní smlouvy apod.).

Údaje uvedené v tabulkách se týkají především předpokládaných celkových výdajů a smluvně schválených celkových výdajů, a to v řádku Výdaje na realizaci projektu výdajů (na realizaci vlastní koncesní smlouvy) a v řádku Výdaje na přípravnou fázi projektu (na financování souvisejících služeb na přípravu projektu, např. poradenských služeb, výkup pozemků apod.). Všechny údaje se uvádějí v nominálních, nediskontovaných hodnotách.

Předpokládané celkové výdaje jsou výdaje na projekt, v jakékoliv přípravné fázi do schválení a podpisu koncesní smlouvy. Jedná se tedy o předpokládané celkové výdaje na koncesní smlouvu na celou předpokládanou dobu platnosti koncesní smlouvy před jejím podpisem. Do okamžiku schválení a podpisu koncesní smlouvy se v tabulkách uvádí údaj o celkových předpokládaných výdajích a dále se uvádí jednotlivé předpokládané částky v letech dle struktury tabulky na celou předpokládanou dobu platnosti koncesní smlouvy.

Od okamžiku schválení a podpisu koncesní smlouvy, případně schválení a podpisu změny koncesní smlouvy, se v tabulkách uvádějí údaje o smluvně schválených celkových výdajích a v návaznosti na to i reálné aktuální údaje o výdajích v jednotlivých letech na celou dobu platnosti koncesní smlouvy. Údaj o předpokládaných výdajích je nadále uváděn v tabulce pro srovnání s výdaji schválenými, a to pouze v celkové částce ve sloupci Předpokládané celkové výdaje. Prvek časové řady dle celoživotního cyklu projektu je velice podstatný pro koordinaci budoucích výdajů a z hlediska své dlouhodobosti pokrývá i období, na které je běžně vypracováván střednědobý rozpočtový výhled.

Jako významný údaj pro transparentnost celé transakce je požadována informace o výdajích na přípravnou fázi projektu, kterými se rozumí zejména výdaje na poradenské a další služby v souvislosti s vypracováním studie právní, ekonomické a technické proveditelnosti, koncesního projektu a návrhu koncesní smlouvy. Dále se požadují údaje o platbách nebo o předpokládaných platbách třetím stranám zadavatelem ze státního rozpočtu či ze státního fondu. Vždy se bude jednat o takové platby, které úzce souvisejí s koncesní smlouvou a do jisté míry jsou podmínkou její realizace, avšak nejsou zahrnuty do poplatků za dostupnost služby. Může se jednat například o platby za pořízení pozemku, pořízení auditních služeb, transakční náklady na realizaci výběrového řízení, náklady na řízení koncesní smlouvy, platby kompenzací, které nebyly zahrnuty v ustanoveních koncesní smlouvy, ale nároky na ně vyvstaly z její realizace (např. při konstrukci tramvajové linky v centru města jsou systematicky narušovány přístupové cesty do místních obchodů a obchodníci musejí obchody dočasně uzavřít; následně požadují kompenzace za nemožnost provozování vlastních služeb), náklady na monitorování plnění kvalitativních kritérií u služeb poskytovaných provozovatelem (koncesionářem) a další obdobné platby v souladu s realizací koncesní smlouvy. Platby tohoto typu zadavatel musí v určité výši předvídat a vyhradit si na ně rozpočtové prostředky.

Formální úprava a dělení do několika tabulek respektuje potřebu odlišení výdajů ze státního rozpočtu a státních fondů, a to jednak u projektů, které budou financovány pouze z rozpočtových kapitol a státních fondů a dále u projektů, které budou eventuálně spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie.

Údaje o každém PPP projektu budou aktualizovány vždy při sestavování návrhu státního rozpočtu.

Orgány veřejné správy, které jsou zadavateli projektů PPP jsou povinny postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vykonávat ji jako součást systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Všechny uvedené subjekty budou postupovat při výkonu finanční kontroly dle kontrolních metod a kontrolních postupů v souladu s uvedeným zákonem.

Postup Ministerstva financí

Ministerstvo financí vede databázi údajů o PPP projektech. Základem databáze jsou údaje z tabulek č. 1PPP – 4PPP a komentářů k těmto tabulkám, zpracovaných a předložených správci kapitol státního rozpočtu a státními fondy. Databáze je v průběhu rozpočtového roku aktualizována vždy při předložení návrhu koncesního projektu (§22 zákona č. 139/2006 Sb.) nebo návrhu koncesní smlouvy či změny koncesní smlouvy (§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 4 zákona č. 139/2006 Sb.) ke schválení vládou.

Doporučované

Nejčtenější