Novinky

Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Legislativa
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Živelní pohromy
  • Odhad nákladů
  • Regulace

(řádek 12c Přílohy č. 1 k vyhlášce č.186/2002 Sb. , ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. – Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou).

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb. , o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, v přenesené působnosti vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "přehled") a předloží jej Ministerstvu financí do 7 dnů od uplynutí doby, na kterou byl stav nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen, nebo od zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly tyto stavy vyhlášeny. Náležitosti tohoto přehledu stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.

Kraj zjišťuje údaje nutné pro zpracování přehledu prostřednictvím fyzických osob, kterým vystaví písemné pověření. Podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona o státní pomoci při obnově území, není-li vstup na pozemky nebo do objektů nacházejících se na území postiženém pohromou možný z důvodu obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo ohrožení života nebo zdraví osob, jsou potřebné údaje povinni poskytnout pověřeným osobám vlastníci takových pozemků a objektů.

S ohledem na nezbytnost zabezpečení jednotného přístupu krajů a vlastníků lesa ke zpracovávání podkladů pro řádek 12c Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb., - Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou, stanoví Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství následující postup:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější