Novinky

2007

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2007.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Vydáno

Metodika Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu

Dosavadní vývoj pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) splnil původní účel, pro nějž byly projekty jakožto pilotní zahájeny. Byly identifikovány otázky a problémy, které je třeba v blízké době řešit. Jedná se zejména o závaznost metodik a standardizovaných materiálů při přípravě PPP projektů, problematiku funkčnosti koncesního zákona a jeho aplikaci v praxi, role Českého statistického úřadu v přípravě PPP projektů a řešení daňových a účetních otázek v PPP.

Z vládou přijatého dokumentu „Analýza pilotních PPP projektů“ (usnesení vlády č. 536 z 23. května 2007) a z mezinárodních zkušeností vyplývá, že využívání metodických materiálů a standardizovaných dokumentů zkvalitňuje, urychluje a zjednodušuje celý proces přípravy PPP projektů, umožňuje jeho účinnou kontrolu a zvyšuje transparentnost. Tak jsou snižovány náklady na přípravu PPP projektů. Většina zadavatelů pilotních projektů potvrdila užitečnost a použitelnost již existujících metodických materiálů a manuálů. Využití jiných principů a postupů přináší nesystémový přístup zadavatele k přípravě PPP projektu znepřehledňuje celý proces, zvyšuje náklady a rozmělňuje hlavní cíle jednotlivých etap přípravy projektu.

Vydáno

Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za programovací období 2004-2006

S platností od 1. ledna 2007.
Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropského Společenství a právními předpisy České republiky. Metodika již není aktuální.

Vydáno

Metodická pomůcka k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy (metodická pomůcka je zrušena)

Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu vydává na základě § 7 odst. 1 pís a),b) a § 25 zákona odst. 1 a 4 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, metodickou pomůcku k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy. Platnost od: leden 2007.