Novinky

Stanovisko Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu k dotazům k Modulu ročních zpráv

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • FKVS
 • Metodika
 • Stanovisko
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Informační systém
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Modul ročních zpráv
Aktualizováno 5. 2. 2016

1) Které organizace vyplňují řádky 9 až 11 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., v roční zpráva o výsledcích finančních kontrol.

Stanovisko CHJ

Ukazatele pod pořadovým číslem 9 až 11jsou určeny pouze pro kontroly územních finančních orgánů a v automatizovaném informačním systému „Modul ročních zpráv“ jsou ostatním orgánům veřejné správy technickým opatřením znepřístupněny.

2) Vykazování ukazatelů č. 1,2,3,4,5,6,9,10 a 11 v příloze č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. v příspěvkových organizacích.

Stanovisko CHJ

Ukazateli v příloze č. 4 pod položkou

 • 1, 2 a 3 se „veřejnými příjmy“ rozumí u státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územního samosprávného celku „výnosy“;
 • 4, 5, a 6 se „veřejnými výdaji“ rozumí u státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územního samosprávného celku „náklady“;
 • 9, 10 a 11 se „veřejnými výdaji uskutečněné kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory“ rozumí u státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územního samosprávného celku „náklady uskutečněné státními příspěvkovými organizacemi a příspěvkovými organizacemi územních samosprávných celků v rámci veřejné finanční podpory“.

3) Vykazování přílohy č. 1a, část II. bod 2 a přílohy č. 4 ve zprávě o výsledcích finančních kontrol organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi které zpracovávají zprávu ve zkráceném rozsahu.

Stanovisko CHJ

Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územních samosprávných celků, které zpracovávají roční zprávu ve zkráceném rozsahu nevyplňují v předkládané roční zprávě

 • přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (příloha č. 1a, část II. bod 2 zprávy),
 • přílohu č. 4 (tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol).

V uvedeném rozsahu je v Modulu ročních zpráv nastavena automatická nabídky příloh a tabulek pro tyto orgány veřejné správy, které zajišťují zpravodajství ve zkráceném rozsahu.

Tímto opatřením však není dotčena povinnost zajistit systém veřejnosprávních kontrol, pokud jim tato povinnost vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění nebo na základě opatření přijatých v mezích tohoto zákona.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější