Novinky

Nová metodologie vládní finanční statistiky 2001

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Vládní finanční statistika

Government finance statistics 2001 (GFS 2001)

GFS 2001 Mezinárodního měnového fondu představuje nový mezinárodní statistický standard pro kompilaci fiskálních dat. Účelem tohoto standardu je schopnost lépe informovat tvůrce fiskální politiky o likviditě, fiskální udržitelnosti a zároveň slouží jako vstup pro analýzu fiskální zranitelnosti.

Nová metodologie GFS 2001 se svojí podstatou blíží metodologii ESA 95 (metodika ročních národních účtů). Na rozdíl od systému GFS 1986, který pracuje s daty pouze na pokladní bázi, zachycuje nová metodologie účetní operace rovněž i na akruální bázi: tzn., že transakce a ostatní ekonomické toky jsou zaznamenávány v okamžiku, kdy se ekonomická hodnota vytváří, transformuje a zaniká a také tehdy, když se pohledávky a závazky zvyšují, zanikají nebo transformují. Zahrnuje tak všechny události, které mají vliv na finanční výkonnost, pozici nebo likviditu vládního sektoru. Tvoří ucelený koncepční a účetní rámec, poskytuje relevantní údaje pro analytickou činnost a následně pro hodnocení či případné změny fiskální politiky.

Rovněž institucionální pokrytí je obdobné jako u metodiky národních účtů (viz. graf). GFS 2001 pokrývá institucionální jednotky všech úrovní vlád, na rozdíl od GFS 1986 zahrnuje celkové hospodaření České konsolidační agentury (ČKA), Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, Správy železniční dopravní cesty, veřejných vysokých škol a dále celkové hospodaření příspěvkových organizací zařazených do vládního sektoru (v doposud publikovaných datech na základě metodiky GFS 1986 jsou napojeny na příslušné složky vlády pouze dotačním a odvodovým vztahem). Dále, aby se institucionální pokrytí co nejvíce blížilo ESA 95, byly na základě doporučení mise Eurostatu (listopad 2003) do vládního sektoru zařazeny dceřinné společnosti ČKA – Konpo, Česká finanční, s. r. o., Prisko, a. s. a také Vinařský fond a Česká inkasní, s. r. o.

Jedním z výstupů je ukazatel (saldo) čisté půjčky/výpůjčky, který je svým charakterem určitou obdobou hospodářského výsledku. Je vykazován jak v celkové výši pro celý vládní sektor, tak i jednotlivě, pro centrální vládu, místní vlády (územní samosprávné celky) a fondy sociálního zabezpečení (v ČR zdravotní pojišťovny). Metodologicky se blíží výpočtu maastrichtských kritérií za fiskální oblast.

Proto, aby mohly být realizovány kroky směřující k plnému zavedení metodologie GFS 2001, je zapotřebí odstranit nedostatky zejména v těchto oblastech:

  • Zajištění odpovídajících údajů o nefinančních aktivech a některých finančních aktivech, zejména u Státního rozpočtu,
  • Oceňování aktiv a závazků v nominálních hodnotách,
  • Sledování operací rozpočtových jednotek na akruálním principu (Státní rozpočet, státní mimorozpočtové fondy a územní samosprávné celky v současné době používají rozpočtovou skladbu, která klasifikuje a zaznamenává operace na cash principu, tj. v okamžiku peněžního toku).

Implementace GFS 2001 je realizována v jednotlivých krocích, v současné době probíhá aktualizace dat za roky 2000 až 2005.

Doporučované

Nejčtenější