Novinky

Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Legislativa
 • Metodika
 • Povodně
 • Povodňové škody
 • Živelní pohromy
 • Odhad nákladů
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Regulace
Aktualizováno 30. 7. 2021 14:45
 • Úprava struktury stránky, aktualizace textu (tabulka - řádek s poř. č. 5e, 7f, část - Poskytování bližších informací k obsahu a postupům - kontakty)

 


 

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

Podle § 3 odst.1 zákona č. 12/2002 Sb.  kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, zpracuje v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.

Přehled o předběžném odhadu nákladů tvoří tabulka, jejíž vzor je stanoven Přílohou č. 1(.XLS, 57 kB) k vyhlášce Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. , ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. , a písemný komentář.

Základem přehledu je tabulka s údaji za každou postiženou obec zvlášť, v členění podle jednotlivých resortů. Živelní či jinou pohromou může být dotčena (z pohledu třídění předběžného odhadu nákladů na obnovu a poskytování státní pomoci) věcná působnost teoreticky všech 15 současných ministerstev (za každou postiženou obec tedy bude třeba zpracovat maximálně cca 15 formulářů).

 

Rozčlenění příslušnosti ministerstev ke shromažďování podkladů pro rozhodování o státní pomoci

(odvozeno z kompetenčního zákona, s přihlédnutím k obvyklému věcnému zaměření resortních podpůrných programů)

Pro vyhodnocování přehledu o předběžném odhadu nákladů, upraveného v členění podle jednotlivých položek v Příloze č. 1(.XLS, 57 kB) vyhlášky č. 186/2002 Sb. , ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. , bylo meziresortně dohodnuto následující rozčlenění:

Poř. č. Předmět odhadu Ministerstvo
1. Bytové domy poškozené (vhodné k opravám)
1a. Bytové domy MMR
1b. Byty v bytových domech MMR
2. Rodinné domy poškozené (vhodné k opravám)
2a. Rodinné domy MMR
2b. Byty v rodinných domech MMR
3. Bytové domy zcela zničené (k demolici)
3a. Bytové domy MMR
3b. Byty v bytových domech MMR
4. Rodinné domy zcela zničené (k demolici)
4a. Rodinné domy MMR
4b. Byty v rodinných domech MMR
5. Mosty, pozemní komunikace, dráhy a telekomunikace
5a. Mosty silniční MMR - mosty ve vlastnictví obcí
MD – ostatní
5b. Mosty železniční MD
5c. Pozemní komunikace MMR- místní komunikace ve vlastnictví obcí
MD - ostatní
5d. Trať dráhy MD
5e. Telekomunikace MPO
6. Inženýrské sítě
6a. Vodovody MZe
6b. Kanalizace MZe
6c. Plynovody MPO
6d. Teplovody MPO
6e. Vedení el. energie MPO
6f. Jiné (specifikovat v komentáři)
7. Ostatní inženýrské a speciální stavby
7a. Čistírny odpadních vod MŽP
7b. Úpravny vody MZe
7c. Elektrárny MPO
7d. Plynárny MPO
7e. Teplárny a výměníkové stanice MPO
7f. Telekomunikační provozy MPO
7g. Jiné (specifikovat v komentáři)
8. Stavby a zařízení preventivní infrastruktury
8a. Ochrany před povodněmi
8b. Ochrany před požáry
8c. Ochrany před větrem a lavinami
9. Dopravní stavby a zařízení
9a. Přístavy MD
9b. Letiště MD
9c. Budovy a zařízení dráhy MD
9d. Přívozy MD
9e. Dopravní dispečinky MD
10. Ostatní stavby
10a. Zdravotnická zařízení MZdr
10b. Školy a školská zařízení MŠMT
10c. Ústavy sociální péče MPSV
10d. Stavby civilní ochrany MV
10e. Kulturní zařízení MK
10f. Jiné stavby (specifikovat v komentáři)
11. Vodní hospodářství
11a. Stavby vodních nádrží a rybníků MZe
11b. Vodní toky upravené MZe
11c. Vodní toky neupravené MZe
11d. Stavby pro vodní hospodářství (specifikovat v komentáři) MZe
11e Nánosy ve vodních tocích a vodních dílech MZe
12. Zemědělská produkce a lesní hospodářství
12a. Zvířata a živočišná zemědělská produkce MZe
12b. Trvalé kultury a rostlinná zemědělská produkce MZe
12c. Les a lesní hospodářství MZe
13. Škody na životním prostředí
13a. Kontaminace půdy MŽP
13b. Kontaminace nebo jiné poškození povrchových a podzemních vod MŽP
13c. Poškození migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny MŽP
13d. Nutná obnova přirozené funkce vodních toků MŽP
14. Stroje a zařízení, dopravní prostředky, inventář a vnitřní vybavení
14a. Stroje a zařízení
14b. Dopravní prostředky
14c. Inventář a vnitřní vybavení
15. Zásoby
15a. Zásoby ve výrobních jednotkách
15b. Zásoby v obchodních jednotkách
16. Školní pomůcky
16a. Školní pomůcky MŠMT
17. Sbírkové předměty, knihovní fondy a mobiliární fondy
17a. Sbírkové předměty MK
17b. Knihovní fondy
17c Mobiliární fondy MK
18. Ostatní (specifikovat v komentáři)
18a. Ostatní
Celkem
Z toho Věci chráněné podle zák. č.20/1987 Sb.. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (specifikovat v komentáři)
Kulturní památky MK
Národní kulturní památky MK
Památkové rezervace MK
Památkové zóny MK

Komentář:

 • Předmět odhadu pod poř. č. 6f by vyhodnocovalo Mze, půjde-li o drenáže a závlahové potrubí (jak plyne z vysvětlivek k tabulkovému přehledu).
 • Předměty odhadu pod poř. č. 7g, 10f, 14, 15 by byly vyhodnocovány a řešeny jednotlivými ministerstvy podle platných resortních kompetencí v závislosti na druhu a užití staveb, strojů, zařízení, dopravních prostředků, inventáře a vnitřního vybavení nebo zásob.
 • Vnitřní vybavení domácností (řádek pod poř. č. 14c nazvaný „inventář a vnitřní vybavení“, sloupec „movitý majetek fyzických osob nepodnikajících“) by vyhodnotilo MMR.
 • Předměty odhadu pod poř. č. 8 by byly vyhodnocovány a řešeny ve vazbě na vlastnictví nebo druh a užití majetku, k jehož ochraně slouží.
 • Předměty odhadu pod poř. č. 17b by byly vyhodnocovány a řešeny v závislosti na druhu a účelu zařízení, v němž jsou uloženy (zejména o MK, MŠMT, MSp, MV).
 • Majetek ve vlastnictví obcí náležející do předmětů odhadu po poř.č. 7g, 8, 10f, 14, 15 a 17b by vyhodnotilo MMR.

Pozn.:
V zájmu získání uceleného přehledu o rozsahu poškozeného majetku je v tabulkovém přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku zařazen i majetek státu.

Při vyplňování tabulek je třeba dbát především na to, aby poškozený majetek nebyl vykazován vícenásobně u několika resortů. V případě, že majetek slouží k několika rozdílným funkcím, vykazuje se podle převládající funkce.

U podnikajících právnických osob může být potřebným vodítkem především přesné označení dané živnosti.

V případě obtíží s výkladem užitého názvosloví staveb lze vycházet z vymezení pojmů obsaženého v § 2 vyhl. č. 540/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, a v § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Při obtížích s rozlišováním bytových a nebytových prostor lze v evidenci stavebního úřadu ověřit účel, k němuž byly kolaudovány.

Vyčíslování odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území nelze zaměňovat s vyčíslováním škod na majetku ve vztahu k jeho zůstatkové ceně, které budou provádět např. pojišťovací ústavy, ani s vyčíslováním škod ve vztahu k původní pořizovací ceně poškozeného nebo zničeného majetku. Jde o vyjádření výše nákladů (v aktuálních cenách), jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku, jehož prostřednictvím lze zabezpečit narušenou základní funkci. To plně koresponduje se zásadami poskytnutí státní pomoci (viz § 2 odst. 2 zák. č. 12/2002 Sb. ), kterou lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou.

Při vyčíslování nákladů lze jako pomůcky využít aktuální ceníky stavebních prací, které jsou k dispozici v tištěné i digitální podobě od různých firem (ÚRS Praha, PORINGS spol. s r.o., Verlag Dashöfer apod.).

 

Doporučený postup při odhadování nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou ve vymezení podle předmětu odhadu obsaženém v tabulce, která tvoří přílohu vyhlášky Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. , ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. , lze rozdělit pro potřebu tohoto postupu na

 1. stavby (bytové a rodinné domy, budovy, haly, ostatní stavby, mosty silniční, železniční, pozemní komunikace, dráhy, telekomunikace, inženýrské vedení a rozvody, inženýrské a speciální stavby, stavby vodních nádrží a rybníků),
 2. stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář, vnitřní zásoby ve výrobních a obchodních jednotkách, učební pomůcky, sbírkové předměty, knihovní fondy ,
 3. trvalé kultury a rostlinnou zemědělskou produkci, zvířata a živočišnou zemědělskou produkci, lesy a lesní hospodářství, vodní toky (z pohledu plnění hospodářských funkcí),
 4. půdu (z pohledu znečištění), povrchové a podzemní vody (z pohledu znečištění nebo jiného poškození), krajinu (z pohledu migrační prostupnosti a ekologické stability), vodní toky (z pohledu plnění přirozené funkce).

Ad 1.:
Při odhadování nákladů na obnovu je třeba především posoudit stupeň poškození, tzn. zda

 • lze objekt opravit;
  v takovém případě bude třeba odhadnout povahu a rozsah stavebních prací (lze se opírat o platné ceníky stavebních prací).
 • je nutná nová výstavba téhož objektu nebo objektu jiného plnícího tutéž základní funkci (zejména v případech, pokud z pohledu potenciálního budoucího ohrožení není vhodné budovat znovu tentýž objekt);
  zde je možné při stanovení nákladů orientačně vycházet z pravidelně aktualizovaných celkových ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku.

Je možné také využít spolupráce se speciálními stavebními úřady ve smyslu § 120 a 121 stavebního zákona.

Pro stavby:

 • letecké je určen Úřad pro civilní letectví
 • drah je kompetentní Drážní úřad
 • pozemních komunikací činnost stavebních úřadů vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, orgán kraje v přenesené působnosti a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Působnost silničního správního úřadu vykonávají v rozsahu stanoveném zákonem č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, též obce v přenesené působnosti. Působnost silničních správních úřadů je dělena podle kategorií pozemních komunikací.
 • vodohospodářské působnost speciálního stavebního úřadu ve smyslu stavebního zákona pro stavby vykonává podle zákona č. 254/2001 , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad.

Podle § 104 odst.2 zákona vodoprávními úřady jsou:

 1. obecní úřady,
 2. újezdní úřady na území vojenských újezdů,
 3. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 4. krajské úřady,
 5. ministerstva (zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy a obrany) jako ústřední vodoprávní úřady.

U staveb na území vojenských újezdů, staveb pro bezpečnost státu, staveb vězeňské služby a staveb uranového průmyslu a na území vyhrazeném pro tyto účely lze předpokládat, že by se zde uplatnil postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 12/2002 Sb. , ve znění zákona č. 347/2005 Sb. , tzn., že potřebné údaje by poskytli osobám pověřeným zjišťováním údajů sami vlastníci předmětných pozemků a objektů.

Ad 2.:
V této, svou povahou značně rozmanité skupině, by bylo třeba postupovat obdobně jako u staveb, tzn. podle stupně poškození posoudit možnosti obnovy nebo nezbytnost pořízení nových předmětů. Při stanovení nákladů bude třeba vycházet z platných ceníků, budou-li k dispozici, popř. ze stanovisek odborníků odvětvových resortů.

Ad 3 a 4.:
Odhady nákladů bude třeba provádět ve spolupráci s určenými odborníky resortu zemědělství a životního prostředí.

Softwarové řešení tabulek

Formulář tabulky ve formátu MS Excel je k dispozici pro krajské úřady na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj a na webové stránce Ministerstva financí. Formulář tabulky je sestaven tak, aby bylo možné vyplňovat údaje pouze v náležitých parametrech a rubrikách tj. v měrných jednotkách a v tis. Kč bez desetinných míst, rubriky označené symbolem „X“ není možné vyplňovat, v součtových řádcích a sloupcích jsou sestaveny vzorce tak, aby výpočet proběhl automaticky po vyplnění jednotlivých polí.

Tabulkové přehledy se vytvářejí za jednotlivé obce v členění dle jednotlivých resortů.

Krajský úřad sestaví po sběru údajů z jednotlivých obcí souhrny dle resortů za území kraje a návazně také celkový souhrn za kraj bez ohledu na resortní příslušnost údajů. V případě, kdy není možné rozdělit majetek na území kraje dle jednotlivých obcí – např. krajské pozemní komunikace – lze jej zahrnout pouze do krajského souhrnu a okomentovat to v písemném komentáři k přehledu.

Krajský úřad je odpovědný za správnost uvedených údajů, v jeho kompetenci je volba formy sběru dat z jednotlivých obcí (tzn. například zda v písemné nebo digitální podobě).

Pro plynulost postupu při zjišťování údajů lze doporučit, pokud to bude možné, zpracování tabulek v digitální formě již na úrovni obcí. Na úrovni kraje by proběhlo pouze vypracování souhrnu a písemného komentáře za území kraje.

Způsob předání údajů Ministerstvu financí

Zpracované přehledy by měly být poskytnuty krajem Ministerstvu financí prostřednictvím elektronické pošty nebo v případě selhání systému na přenosných digitálních mediích (disketa, CD-ROM aj.). Pro urychlení celkového postupu při přípravě strategie obnovy území lze doporučit, aby přehledy byly zasílány současně Ministerstvu pro místní rozvoj.

Při předávání elektronickou poštou doporučujeme posílat soubory do velikosti 2 MB, v případě větších souborů je vhodná jejich komprimace standardními nástroji s příponami .zip nebo .rar, v žádném případě nepoužívat příponu .exe.

Je vhodné, aby krajské úřady měly data zálohována jak v digitální formě, tak v podobě tištěné.

Doporučujeme pro případ neočekávaného vzniku pohromy mít k dispozici v dostatečném množství formuláře i v tištěné formě na každém krajském úřadě.

Písemný komentář

Kraje si mohou vyžádat od jednotlivých obcí podklady pro písemné komentáře obsahující informace, v jaké míře mohou zajistit obnovu území ze svých zdrojů včetně případného poskytnutí pomoci ostatním osobám, dále návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku a upřesnění opatření učiněných v období krizové situace, z nichž je třeba při obnově území vycházet.

Písemný komentář v rozsahu a členění podle § 1 odst. 3 vyhl. č. 186/2002 Sb.  je povinen zpracovat každý krajský úřad souhrnně za své území, doporučujeme k tomu užít textový editor MS Word. Písemný komentář k přehledu je vhodné zpracovat přehledně, stručně a věcně.

Komentář by měl kraj poskytnout Ministerstvu financí (a současně Ministerstvu pro místní rozvoj) společně s tabulkami elektronicky, opět je vhodné, aby krajské úřady měly text zálohován jak v digitální formě, tak i v tištěné podobě.

Organizační zabezpečení zjišťování údajů

Kraj odpovídající za zjišťování údajů určených pro zpracování přehledu je podle § 2 odst. 10 zák. č. 12/2002 Sb. , ve znění zákona č. 347/2005 Sb. , oprávněn vyžadovat od pověřeného obecního úřadu součinnost při zjišťování údajů potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci a také při odborné přípravě na toto zjišťování. Pro tuto činnost mohu být vybráni zaměstnanci pověřeného úřadu, kteří mohou využít své znalosti místních podmínek, nebo jiné osoby vypomáhající na základě pracovně právních vztahů.

Odbornost osob, vhodných pro zjišťování údajů lze vymezit pouze rámcově (s ohledem na variabilitu posuzovaného majetku), jako kombinaci znalostí stavebně technických a ekonomicko-investičních. Smluvní užití nezávislých specialistů (soudních znalců nebo autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) by mohlo být v této etapě, kdy jde pouze o předběžné zjišťování škod v relativně velmi krátké lhůtě, neadekvátně drahé i organizačně náročné.

Lze doporučit, aby se kraj pokud možno co nejdříve obrátil na pověřené obecní úřady s žádostí o zabezpečení spolupráce v této věci a následně, aby pověřené obecní úřady předběžně vybraly vhodné osoby. Určení pracovníci kraje by je pak měli pro předmětnou činnost odborně připravit. Odborná příprava podle § 2 odst. 10 zák. č. 12/2002 Sb. , ve znění zákona č. 347/2005 Sb. , zahrnuje především způsob vyčíslení a registrace nákladů na obnovu majetku. Vybraní pracovníci pověřených obecních úřadů by měli být dostatečně seznámeni s postupem při zpracování tabulek přehledu, aby v případě vzniku situace podle zákona č. 12/2002 Sb. , ve znění zákona č. 347/2005 Sb. , mohla být operativně navázána potřebná spolupráce. Aktuální organizační informace lze předat, pokud nastane živelní či jiná pohroma, bezprostředně před zjišťováním údajů, při výdeji příslušných písemných pověření.

Pověření fyzických osob ke zjišťování údajů nutných ke zpracování přehledu

Vzor písemného pověření fyzické osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou se stanoví v Příloze č. 2 (.PDF, 54 kB) vyhlášky ministerstva financí č. 186/2002 Sb. , ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. .

Podle § 3 odst. 4 zákona č. 12/2002 Sb. , ve znění zákona č. 347/2005 Sb. , je fyzická osoba, pověřená krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu, povinna se prokázat písemným pověřením vystaveným krajem (které musí podle § 3 odst. 3 tohoto zákona obsahovat její jméno, příjmení a rozsah oprávnění), a občanským průkazem.

Pověřené osoby jsou povinny při své činnosti zabezpečit ochranu údajů, především před jejich neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným využíváním k jiným účelům.
Lze doporučit, aby krajské úřady evidovaly kopie pověření vydaná fyzickým osobám a vedly abecední seznam takových osob v tištěné i digitální podobě.

 

Poskytování bližších informací k obsahu a postupům stanoveným právní úpravou poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

Bližší informace k obsahu a postupům stanoveným právní úpravou poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou mohou poskytnout pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí.

Na Ministerstvu pro místní rozvoj, které odpovídá především za přípravu strategie obnovy území, informace poskytne odbor regionálního rozvoje:

Na Ministerstvu financí, v jehož působnosti je zejména zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku postiženého živelní či jinou pohromou, je možné se obracet na odbor financování územních rozpočtů :

 

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější