Novinky

Pokyn CHJ 8 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Strukturální fondy
 • Metodika
 • Fond soudržnosti EU
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento pokyn.

Pokyn CHJ č. 8 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Pokyn ke zpracování plánů činnosti útvary interního auditu na základě analýzy rizik pro strukturální fondy a Fond soudržnosti.

Dokumenty ke stažení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rámec profesionální praxe interního auditu (vybrané Standardy IIA vztahující se k plánování interního auditu)
Příloha č. 2 - Rizikové faktory
Příloha č. 3 - Metoda bodového ohodnocení
Příloha č. 4 - Metoda brainstormingu
Příloha č. 5 - Audit/kontrola implementační struktury strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Příloha č. 6 - Střednědobý plán činnosti útvaru interního auditu
Příloha č. 7 - Roční plán činnosti útvaru interního auditu

Zdroj: MF - odbor 17 - Kontroly

Doporučované

Nejčtenější