Novinky

Pokyn CHJ 5 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Zahraničí EU
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Úřad pro boj proti podvodům
 • Boj proti podvodům
 • Centrální harmonizační jednotka

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento pokyn.

Pokyn CHJ č. 5 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Metodická pomůcka obsahující výklad pojmů, podklady a pokyny pro hlášení zjištěných nesrovnalostí s vazbou na Nejvyšší státní zastupitelství a Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF).

Dokumenty ke stažení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Stanovisko ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů k výkladu pojmu "trestný čin, jímž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie" v ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 2 - Čtvrtletní zpráva o nesrovnalostech v rámci nástroje strukturálních politik pro předvstupní období (ISPA) vyžadovaná ve smyslu Dodatku III.5 finančního memoranda
Příloha č. 3 - Čtvrtletní zpráva o nesrovnalostech v rámci implementace národního programu PHARE vyžadovaná ve smyslu finančního memoranda
Příloha č. 4 - Čtvrtletní zpráva o nesrovnalostech v rámci speciálního předvstupního programu pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) vyžadovaná ve smyslu částí F-7.3 a F-7.5 víceleté finanční dohody

Zdroj: MF - odbor 17 - Kontroly

Doporučované

Nejčtenější