Novinky

Pokyn CHJ 13 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Strukturální fondy
 • Metodika
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Fond soudržnosti EU
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření
Aktualizováno 28. 4. 2006
 • 1. revize dokumentu - duben 2006

Ministerstvo financí vydává na základě § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy tento pokyn.

Pokyn CHJ č. 13 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Pokyn k postupu při zpracovávání prohlášení při ukončení pomoci ze strukturálních fondů a prohlášení při ukončení projektu z Fondu soudržnosti - (pro programovací období 2000 – 2006, resp. 2004 – 2006).

Dokumenty ke stažení

 

Přílohy

Příloha č. 1 - Kapitola V. Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001
Příloha č. 2 - Kapitola V. Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002
Příloha č. 3 - Příloha III. k Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001 - vzor prohlášení při ukončení pomoci ze strukturálních fondů
Příloha č. 4 - Příloha III. k Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002 - vzor prohlášení při ukončení projektu z Fondu soudržnosti
Příloha č. 5 - Vymezení útvaru winding-up v České republice
Příloha č. 6 - Kontrolní seznamy činnosti útvarů pro kontrolu vzorku operací, pro kontrolu vzorku projektů a útvarů interního auditu
Příloha č. 7 - Přehledy vykonané činnosti útvarů pro kontrolu vzorku operací, pro kontrolu vzorku projektů a útvarů interního auditu
Příloha č. 8 - Seznam použitých zkratek

Zdroj: MF - odbor 17 - Kontroly

Doporučované

Nejčtenější