Novinky

Zákony upravující postup MF ČR při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
Aktualizováno 2. 1. 2017

Postup Ministerstva financí při poskytování informací veřejnosti upravují především následující zákony:

 1. Zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 2. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 3. Zákon č. 148/1998 Sb. , o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, v platném znění
 4. Zákon č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 5. Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 6. Zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád, v platném znění
 7. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 8. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 9. § 52 a 53 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 10. § 23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
 11. § 14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 12. § 24a zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, v platném znění

Omezení:

 1. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 2. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění
 3. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění
 4. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění
 5. Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění

Doporučované

Nejčtenější