Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. listopadu 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Cenné papíry
  • Zaknihované cenné papíry
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Stanovisko
  • Kontrola
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Legislativa

Bod č. 11:
Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu“

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál týkající se Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) z kontrolní akce č. 13/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu“.

Kontrola byla prováděna v době od září 2013 do března 2014. Kontrolovaným obdobím byly roky 2010, 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly. Kontrolované osoby byly Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad a Generální ředitelství cel.

K jednotlivým zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru NKÚ se Ministerstvo financí vyjádřilo ve svém stanovisku. NKÚ považuje nápravná opatření za dostatečná.


Bod č. 18 :
Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti s ručením omezeným a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál týkající se prodeje vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti s ručením omezeným a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM).

Jedná se ve velké většině o majetek, který stát nabyl v dědickém řízení formou odúmrtě podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Předkládaný soubor cenných papírů a obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným je pro ÚZSVM nepotřebný a nebyl nabídnut organizačním složkám státu s odvoláním na § 15 odst. 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, neboť vzhledem k charakteru předkládaného majetku je ze všech okolností zřejmé, že jej organizační složky státu ani státní organizace nemohou potřebovat, a ani veřejný zájem nevyžaduje ponechání tohoto majetku v rukou státu. Z tohoto důvodu se navrhuje jako prioritní jeho prodej formou výběrového řízení.

Doporučované

Nejčtenější