Novinky

Materiály na jednání vlády 7. listopadu 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Finanční správa
  • Odměny manažerů
  • Informační systém
  • Nakládání s majetkem státu
  • Legislativa
  • Transparentnost

Bod č. 2:
Analýza řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtů

V souladu s úkolem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, která byla přijata usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011, je předkládána vládě k projednání Analýza řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtů.

Analýza mapuje možnosti nakládání s veřejným majetkem, stav právní úpravy a nově chystané změny z hlediska zajištění požadavku transparentnosti těchto majetkoprávních dispozic. Ve vztahu k zákonům o územních samosprávných celcích nenavrhuje realizaci dalších legislativních opatření, protože jsou již nyní v legislativním procesu.

Analýzu předkládají společně Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí a byla vypracována ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.

Pro informaci


Bod č.1:
Informace o stavu plnění "Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"

Vláda ČR ve svém usnesení č. 159 z února roku 2010 přijala „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ (dále jen Zásady). Zároveň uložila ministru financí ve spolupráci s členy vlády, předkládat vládě každoročně do 31. října počínaje rokem 2010 zprávu o stavu plnění Zásad.

Ve vybraných resortech, které mají ve své působnosti společnosti, na něž se Zásady vztahují, bylo identifikováno celkem 26 společností, u kterých bylo stanoveno celkem 117 funkčních míst (pozic) s vazbou na Zásady.

Lze shrnout, že v jednotlivých resortech již byla v převážné míře implementována pravidla a povinnosti stanovené Zásadami.

Bod č.2:
Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Projekt implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále jen "IISSP"), který realizuje Ministerstvo financí, prošel v období od podpisu smlouvy v prosinci 2008 zásadními změnami. Ministr financí předkládá členům vlády ČR informaci o aktuálním stavu implementace IISSP.


Bod č.10:
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010“. Předmětem veřejné zakázky je zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro nezbytné legislativní změny platné od 1. 1. 2013 - novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Informační systém daňové správy je využíván cca 15 tisíci pracovníky české daňové správy a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství. S ohledem na vysokou míru automatizace procesů v daňovém řízení a změny, které vyplývají z novel výše uvedených zákonů, je pro fungování Finanční správy ČR realizace zakázky nezbytností.

Doporučované

Nejčtenější