Novinky

Materiály na jednání vlády 28. listopadu 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Veřejný sektor
  • Konsolidační účetní výkazy
  • Mezinárodní investiční banka
  • Jaderný účet
  • Legislativa
  • Dohled nad úvěrovými institucemi
Aktualizováno 27. 11. 2012 13:50
  • Doplněn bod č. 20

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný návrh představuje částečnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (dále také jako "směrnice").  Lhůta pro transpozici členským státům končí dne 10. června 2013, resp. 22. července 2013 pro ustanovení týkající se obhospodařovatelů investičních fondů velkého rozsahu.

Mezi hlavní změny zákona o finančních konglomerátech patří definice obhospodařovatele standardního fondu a obhospodařovatele investičních fondů velkého rozsahu, jejich zahrnutí mezi regulované osoby v doplňkovém dohledu a do výpočtu váhy významnosti jednotlivých sektorů v rámci finančního konglomerátu, rozšíření diskrece dohledových orgánů při procesu identifikace skupiny jako finančního konglomerátu spočívající v možnosti nepřihlížet k nevýznamným přidruženým osobám ve skupině, pokud by jejich zahrnutí bylo rozhodující při určení skupiny jako finančního konglomerátu a některé další povinnosti pro dohledové orgány i odpovědné subjekty ve finančním konglomerátu.

Změny v zákoně o pojišťovnictví mají za cíl zahrnutí osob ovládaných smíšenou finanční holdingovou osobou do dohledu ve skupině a dále se zavádí opatření pro zamezení vícenásobného dohledu nad smíšenou finanční holdingovou osobou v těch případech, kdy se střetávají obsahově shodné právní normy z oblasti doplňkového dohledu a skupinového dohledu v jednotlivých finančních sektorech.

Bod č. 9:
Návrh usnesení vlády k sestavování konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení provedení prvního sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu. Poprvé tak budou sestaveny tyto konsolidované účetní výkazy za stát v průběhu roku 2015, a to za účetní období roku 2014.

Současně se předpokládá, že sestavení těchto konsolidovaných účetních výkazů bude provedeno samotným Ministerstvem financí, které v maximální míře využije informace již shromažďované v Centrálním systému účetních informací státu, tzn. nejen informace z účetních závěrek, ale též z Pomocného analytického přehledu.

Bod č. 20:
Směrnice pro expertní jednání o návrhu nového znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (včetně nového znění Stanov Mezinárodní investiční banky)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh směrnice pro expertní jednání o návrhu nového znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky.

Česká republika jako druhý největší akcionář této banky po Ruské federaci dlouhodobě usiluje o to, aby činnost banky odpovídala praxi obdobných uznávaných mezinárodních institucí. Právě nezbytnost transformace fungování banky nyní vyústila v přípravu nového znění Dohody o založení MIB, které bude předmětem expertních jednání.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o realizaci opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 "Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu"

Pro informaci členů vlády je předkládána informace o realizaci opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci NKÚ, zaměřené na soubor činností, vykonávaných Ministerstvem financí v souvislosti se správou peněžních prostředků státních finančních aktiv včetně finančního investování realizovaného na jaderném účtu a účtu rezervy pro důchodovou reformu. Interní opatření, přijatá Ministerstvem financí s cílem snížit či zcela eliminovat riziko opakování nedostatků, na něž NKÚ upozornil v Kontrolním závěru, byla splněna.

Doporučované

Nejčtenější