Novinky

Materiály na jednání vlády 21. listopadu 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ceny pohonných hmot
  • Jablonec nad Nisou
  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Zákon o státním rozpočtu
  • Legislativa

Bod č. 2
Nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí připravilo pro jednání vlády nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace. Součástí dokumentace je i nový návrh střednědobých výdajových rámců a střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2014 a 2015.

Nový návrh vychází z vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů a z predikce základních makroekonomických indikátorů zpracované Ministerstvem financí v říjnu 2012.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2013 jsou navrženy v objemu 1 080,8 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2013 by měly dosáhnout 1 180,8 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2013 je navržen ve výši 100 mld. Kč. Nové fiskální cíle jsou navrženy pro rok 2014 ve výši 2,7 % HDP a pro rok 2015 ve výši 2,4 % HDP. Cíl pro rok 2013 zůstává na úrovni 2,9 % HDP.


Bod č. 10
Návrh na nabytí vybraných administrativních objektů na území statutárního města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státu

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit nabytí tří administrativních objektů v Anenské ulici z vlastnictví města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státu a příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.     Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo jejich převod na stát vzhledem k tomu, že město již objekty nepotřebuje k výkonu veřejné správy. Zpětný převod objektů do vlastnictví státu je zcela v souladu se smlouvou o jejich bezúplatném nabytí z vlastnictví státu do vlastnictví města, které bylo schváleno vládou a realizováno v roce 2006. Stát uvedené objekty smluvně převezme a zajistí další účelné naložení s nimi.

Pro informaci:


Bod č. 2:
Analýza nárůstu cen pohonných hmot

Na základě usnesení vlády č. 250 ze dne 11. dubna 2012 zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Analýzu nárůstu cen pohonných hmot. V rámci analýzy jsou porovnávány ceny bezolovnatého benzínu Natural 95 a motorové nafty v České republice a ostatních členských státech Evropské unie, dále jsou v analýze porovnávány sazby spotřební daně z bezolovnatého benzínu a motorové nafty aplikované v České republice a ostatních státech Evropské unie. Je konstatováno, že hlavním faktorem změny cen pohonných hmot je vývoj cen ropy na burze v Rotterdamu. Součástí analýzy jsou i možnosti, jak by stát mohl reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot, ačkoliv ty jsou poměrně omezené. Závěrem analýzy je, že v současné době se nenavrhuje přijímat žádné opatření mající vliv na ceny pohonných hmot.

Doporučované

Nejčtenější