Novinky

21. listopadu

Materiály na jednání vlády 21. listopadu 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Komise pro rozvoj Brdska - statut, jednací řád a zabezpečení finančních zdrojů

Vládě je předkládán ke schválení statut a jednací řád Komise pro rozvoj Brdska a současně návrh pravidel a mechanismů pro financování jednotlivých projektů. Návrh konstatuje, že doporučené finanční prostředky v objemu 1,25 mld. Kč dle předložených požadavků obcí vystačí pouze na výstavbu základní infrastruktury (jako je např. výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod, rekonstrukce komunikací a chodníků či rekonstrukce obecních budov - škol, školek a obecních úřadů). Návrh počítá v základním rozdělení s investicemi ve výši 600 mil. Kč do obcí Plzeňského kraje, 400 mil. Kč do obcí Středočeského kraje a 250 mil. Kč do komunikací I., II. a III. třídy. Materiál doporučuje vládě stanovit termín pro předložení podrobného rozpočtu na konec ledna 2008.

Bod č. 12:
Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti AGRO ZVOLE, a.s.

ČKA je při prodeji cenných papírů povinna získat předchozí souhlas vlády. Návrh Ministerstva financí se týká akcií společnosti AGRO ZVOLE, a.s., bezúplatně nabytých cenných papírů s omezenou převoditelností, které byly na ČKA převedeny z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad nabyl tyto cenné papíry ze zákonných důvodů po zemřelých osobách. Je navrženo akcie prodat emitentovi, který v rámci uskutečněného jednokriteriálního veřejného výběrového řízeních podal nejvyšší závaznou nabídku.

Doporučované

Nejčtenější