Novinky

19. října

Materiály na jednání vlády 19. října 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 9:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005

Předložená informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005 byla vypracována v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, podle kterého ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

V návaznosti na zákonem stanovený termín a způsob předložení byl návrh informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005 vypracován tak, že výsledky plnění příjmů a výdajů státního rozpočtu jsou prezentovány na základě údajů o jeho pokladním plnění, tj. podle stavu na účtech státního rozpočtu vedených u ČNB, nikoliv podle sumářů finančních a účetních výkazů kapitol, které jsou zpracovány a předkládány v pozdějších termínech.

Z předkládané informace vyplývá, že v pokladním plnění státního rozpočtu za tři čtvrtletí letošního roku bylo dosaženo přebytku 25,748 miliardy Kč. Příjmy za sledované období činily 634,07 miliardy Kč, což představuje plnění schváleného rozpočtu na letošní rok ve výši 76,9 %. Výdaje dosáhly celkem 608,322 miliardy Kč, což je 67 % ročního rozpočtu.

Ministerstvo financí k tomuto bodu již vydalo dříve tiskovou zprávu.

Bod č. 10:
Způsob zajištění zájmů státu souvisejících s vojenským programem společnosti Aero Vodochody,a.s.

Vláda na svém zasedání dne 20. července 2005 přijala usnesení č. 985, ve kterém stanovila způsob a časový harmonogram privatizace  společnosti AERO Vodochody a.s. V tomto usnesení bylo mimo jiné 1. místopředsedovi vlády a ministru financí uloženo zpracovat ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a obrany a vládě do 17. srpna 2005 předložit návrh kvalifikačních kriterií pro první kolo výběrového řízení a způsobu zajištění zájmů státu souvisejících s vojenským programem společnosti Aero. Z objektivních důvodů byl termín pro způsob zajištění obranných zájmů státu prodloužen do 30. září 2005 a pro návrh kvalifikačních kritérií do 30. listopadu 2005.

Návrh smluvního zabezpečení obranných zájmů státu při prodeji společnosti Aero vypracovalo Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě podkladu společnosti Deloitte zpracovaného pro potřeby společnosti Aero a vládě je tento návrh předkládán ve 2 variantách:

  • Varianta A, navržená ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu, spočívá ve smluvním zajištění obranných zájmů státu ve dvou krocích. Před zahájením výběrového řízení se navrhuje smluvně zajistit potřeby Armády ČR z hlediska věcného, časového a ekonomického a garance za plnění těchto smluv se navrhuje zahrnout do kvalifikačních kritérií pro první kolo výběrového řízení a následně do privatizačních smluv uzavřených mezi Českou konsolidační agenturou a vybraným nabyvatelem aktiv České konsolidační agentury ve společnosti Aero Vodochody.
  • Varianta B, navržená ministerstvem obrany, předpokládá smluvní zajištění výše uvedených potřeb až po vyhlášení vítěze výběrového řízení na prodej aktiv ČKA ve společnosti Aero.

Usnesení vlády obsahuje i návrh na rozšíření meziresortní komise o dva členy, a to člena rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a předsedu dozorčí rady společnosti Aero.

Bod č. 11:
Průběh a průběžné výsledky organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu Ministerstva financí České republiky

Základním cílem auditu bylo navrhnout novou procesní a organizační strukturu ministerstva financí. Projekt, který byl zahájen 26. ledna 2005, trval 26 týdnů a skončil v červenci t.r. Realizován byl ve spolupráci se společností Deloitte. 

Hlavním přínosem projektu je nastavení nové organizace MF, která reflektuje principy procesního řízení a zvyšuje efektivnost fungování ministerstva. Přínosy tohoto řešení se projeví zejména po realizaci všech změn - jak dílčích dle jednotlivých útvarů tak zejména koncepčních a systémových - v delším časovém horizontu. 

Přínosy projektu plynou především z úspory personálních nákladů, které souvisí s uvolněním nadbytečných zaměstnanců, a režijních nákladů souvisejících zejména se zajištěním provozu a údržbou nepotřebných  budov. Počet zaměstnanců ministerstva se k 1. lednu 2006 sníží o 206. Čistá finanční úspora během příštích pěti let dosáhne téměř 300 miliónů korun.

Bod č. 14:
Změna usnesení vlády ze dne 21. dubna 2004 č. 385 o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví města Karlovy Vary

Vláda usnesením č. 385 z dubna 2004 rozhodla o převodu komplexu budov z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Karlovy Vary. Zastupitelstvo města v červnu 2004 však tento bezúplatný převod neschválilo s tím, že jedna z budov související s tímto komplexem přešla do vlastnictví města jako historický majetek již v roce 1991. Město však tuto skutečnost zjistilo až v roce 1998 a s Okresním úřadem, který v budově působil, bylo ve sporu o úpravu užívacího vztahu a úhradu dlužného nájemného. Město vyjádřilo ochotu k mimosoudnímu vyrovnání s českým státem za předpokladu bezúplatného převodu dotyčných nemovitostí bez omezujících podmínek. Za účelem vyřešení existující situace se považuje za nezbytné, aby do příslušné smlouvy o bezúplatném převodu majetku byla zapracována dohoda o prominutí pohledávky, kterou město uplatňuje vůči České republice. 

Bod č. 16:
Návrh na prodloužení činnosti České inkasní, s.r.o, o jeden rok

Usnesením vlády č. 45 ze dne 14. ledna 2004 bylo stanoveno ukončení činnosti a existence České inkasní, s.r.o., v roce 2005. Dosavadní vývoj situace ukazuje, že bude potřebné dokončit restrukturalizaci společností Strojimport, a.s., a Technoexport, a.s., prostřednictvím České inkasní, s.r.o., což je podpořeno rovněž usnesením vlády č. 979 z letošního roku.
Cílem je ozdravění uvedených exportních společností a jejich následný prodej. Významné příjmy by měly být dosaženy i ze zahraničních pohledávek těchto společností. V období prodloužení existence České inkasní, s.r.o., bude tato společnost operovat se zpeněžitelnými aktivy ve výši zhruba 2,2 mld. Kč.

Náklady na prodloužení činnosti České inkasní, s.r.o., budou oproti jejím příjmům zanedbatelné, její činnost zajišťují jen tři pracovníci. Z prodloužení činnosti nevyplývají žádné úkoly pro jiný resort, veškeré operace bude provádět ministerstvo financí.

Doporučované

Nejčtenější