Novinky

16. listopadu

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 9:
Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu

Jednání o změně dohody s USA navazují na předchozí etapu renegociace, ve které byla dohoda s USA uvedena do souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU. Jejich cílem je dosáhnout nové úpravy bilaterálních vztahů, která by odstranila dosavadní jednostrannou nevyváženost a nevýhodnost této dohody pro ČR. USA však  odmítají přistoupit na změnu s tím, že se obávají, aby přijetím českých návrhů - mezi kterými je např. vyloučení nepřímých investic a nový mechanismus řešení sporů - nebyl vyvolán nekontrolovatelný proces dalších návrhů na změny bilaterálních dohod ze strany jiných států.

Proto je navrhováno předložit Spojeným státům nový kompromisní návrh, který by vycházel z textu připravované nové dohody o ochraně investic s Kanadou, v níž jsou řešeny fakticky stejné otázky jako ve vztahu s USA. Pokud se nepodaří prosadit ani tento kompromisní návrh,  bude vládě ČR navrženo platnost Dohody s USA ukončit.

Bod č. 19:
Postoupení pohledávek finanční skupiny České konsolidační agentury za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru za úplatu předem stanovenému zájemci – společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

K postoupení je navrženo celkem 218 pohledávek za 153 dlužníky. Celková hodnota pohledávek činí 5,3 miliardy Kč. Vesměs jde o dlužníky, jejichž úvěry mají přímou vazbu na podpory poskytované ze zdrojů Fondu. Konečný počet postoupených pohledávek může být nižší v důsledku změn, k nimž může v průběhu postupování dojít.

Celý proces je navrhováno uskutečnit ve dvou krocích. Nejprve budou postoupeny pohledávky za společností Setuza, která je se sedmi pohledávkami největším dlužníkem.  Poté do 30 dnů od přijetí usnesení bude vládě předložen návrh na řešení zbývajících pohledávek.

Tímto krokem, který by měl vést ke stabilizaci zemědělského sektoru,  převezme Fond odpovědnost za restrukturalizaci závazků jednotlivých dlužníků, ať už úpravou existujících splátkových kalendářů nebo uzavíráním nových, dále formou kapitalizace a přímého majetkového vstupu věřitele do restrukturalizovaných subjektů.

Pro informaci

Bod č. 5:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci

Materiál podává informaci o počtu uzavřených ekologických smluv, jejich finanční výši, ukončených ekologických smlouvách, dále o smlouvách, od kterých bylo odstoupeno a o provedené úhradě za supervizní, sanační a související práce z prostředků FNM. Materiál, který shrnuje situaci za druhé pololetí roku 2004, rovněž informuje o stavu v uzavírání dodatků smluv na úhradu nákladů vynaložených na odstranění ekologických závazků vzniklých před privatizací. Obsahuje i informaci o výši garancí schválených vládou na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a kladenském regionu.

V uvedeném období činily výdaje FNM na sanaci starých ekologických škod dvě miliardy korun. Celkové výdaje FNM na tyto účely od roku 1991 do 31.12.2004 dosáhly 21,35 miliardy Kč.     

Bod č. 6:
Informace o plnění Smlouvy a státní záruky – stav transformace IPB k 30. září 2005

Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády č. 841 ze dne 29. srpna 2001, které ukládá jednou ročně informovat vládu o plnění Smlouvy a stavu transformace IPB. Smlouva a státní záruka, která byla v roce 2000 uzavřena mezi Ministerstvem financí a ČSOB, umožňovala této bance převést aktiva bývalé IPB do České konsolidační agentury za jejich čistou účetní hodnotu ke dni prodeje IPB upravenou o následné změny – především splátky klientů –a navýšenou o úrok MF k datu převodu a zaručovala jí zaplacení případné záporné konečné čisté hodnoty aktiv, tj. rozdílu mezi aktivy a závazky bývalé IPB po jejich provedeném ocenění, odsouhlaseném auditory, zvýšené o úrok MF. Z převedených aktiv bylo v ČKA k datu 30.9.2005 vypořádáno 71 % celkového počtu pohledávek v objemu 62 % celkové výše kupní ceny. Z cenných papírů a majetkových účastí bylo vypořádáno 45 % z celkového objemu zaplacené kupní ceny.

Doporučované

Nejčtenější