Novinky

10. listopadu

Materiály na jednání vlády 10. listopadu 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 21:
Návrh pozic ČR pro jednání o finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007 - 2013

ČR i v příštím programovacím období zůstane v pozici čistého příjemce díky narůstajícím přímým platbám pro zemědělce a vyšším příjmům z kohezní politiky. Snahou ČR při jednání o finanční perspektivě je, aby její čistá pozice byla co nejlepší.

Finanční perspektiva EU (víceletý finanční rámec EU) je dokument strategického charakteru, nastiňující politické priority a rozpočtové stropy EU na časové období 5 až 7 let. Nastaví se fungování jednotlivých politik na úrovni EU, včetně jejich legislativního zakotvení a příslušného financování. Současný rámec se vztahuje na období 2000-2006 a příští by měl pokrývat období 2007-2013.

Předkládaný materiál shrnuje pozice ČR k nejzásadnějším otázkám finanční perspektivy - k časovému rámci a k hlavním prioritám jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu. Jeho hlavním cílem je poskytnout vládním představitelům ČR přehledný seznam pozic pro nadcházející jednání o finanční perspektivě. V návaznosti na tyto pozice budou průběžně připravovány propracovanější národní pozice pro jednání pracovních skupin Rady EU.

První návrh finanční perspektivy EU na léta 2007 - 2013 byl Evropskou komisí zveřejněn 10. února tohoto roku. Česká republika vyjádřila svou pozici k tomuto návrhu v materiálu "Reflexe na Sdělení EK k finanční perspektivě", kterou vláda schválila dne 5. května. Naši pozici uvedenou v Reflexi shrnují následující odstavce.

Co se týče celkového objemu finanční perspektivy, EK navrhuje úhrnnou výši svých závazků od 133 560 mil. EUR v roce 2007 do 158 450 mil. EUR v roce 2013. Průměrná výše závazků tak odpovídá 1,26 % HND EU. Výše plateb do rozpočtu EU se pohybuje od 124 600 mil. EUR v roce 2007 do 143 100 mil. EUR v roce 2013. V poměru k HND EU se tak předpokládá průměrná výše plateb do rozpočtu EU v období let 2007 - 2013 na úrovni 1,14 %. Limit pro vlastní zdroje, tzn. maximální hranici pro platby do rozpočtu EU, navrhuje EK ponechat na současné úrovni 1,24 % HND EU.

Návrh Komise na rozpočet ve výši 1,14% je z pohledu ČR výchozím bodem a zároveň maximem, na které je ČR ochotna přistoupit. Lze uvažovat i o nižším rozpočtu, ale případné snížení nesmí mít negativní dopad na absolutní výši příjmů nových členských zemí. Na výdajové straně rozpočtu EU je nezbytné soustředit se na ty politiky, které přinášejí největší přidanou hodnotu, které ČR dokáže nejlépe využít a které tak nejvíce přispívají k rozvoji.

Prioritní je pro ČR kohezní politika, tedy politika hospodářské a sociální soudržnosti, která by měla přispívat především na regiony, které nejvíce zaostávají. Česká republika dále podporuje naplňování Lisabonských cílů v oblasti konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, a to především prostřednictvím posílení vědy, výzkumu a inovací a vzdělání.


Pro informaci

Bod č. 10:
Informace o nabytí 34 % podílu na základním kapitálu společnosti ČEPS, a.s., od společnosti ČEZ, a.s. Českou republikou - Ministerstvem financí

Stát, prostřednictvím Ministerstva financí v září letošního roku nabyl 60 709 493 kusů kmenových akcií společnosti ČEPS, a.s., a to za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem na 7 087 421 000,- Kč, tj. 116,74 Kč / za jednu akcii společnosti ČEPS, a.s. Ministerstvo financí eviduje výše uvedený podíl v bilanci státních finančních aktiv.

Splatnost kupní ceny, kterou má Ministerstvo financí uhradit, je rozložena do pěti splátek. Poslední splátka je splatná v roce 2009. Vzhledem k úkolu danému vládou, aby nákup 34 % podílu na základním kapitálu společnosti ČEPS, a.s., měl minimální dopady na státní rozpočet, byl zvolen takový mechanismus, kdy splátky budou hrazeny především z dividendových výnosů akciových podílů společnosti ČEPS, v držení České republiky - Ministerstva financí a společnosti OSINEK. Dále se při splatnosti kupní ceny v budoucnu počítá i se snížením základního kapitálu společnosti ČEPS.

Povinnost prodat 34 % akcií společnosti ČEPS do 20. září 2004 vznikla společnosti ČEZ z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18.3.2003 ve věci povolení spojení soutěžitelů ČEZ a regionálních distribučních společností.

Doporučované

Nejčtenější