Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. září 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Státní rozpočet
  • Dvojí zdanění
  • Boj proti daňovým únikům

Bod č. 3:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb. Jeho cílem je kvalitativně i kvantitativně zabezpečit fungování státní správy po personální stránce. Opatření mají zejména řešit akutní nedostatek klíčových odborníků, u kterých se vyžaduje plnění náročných služebních úkolů (např. IT specialisté), a také posílit motivaci perspektivních zaměstnanců ke vstupu do státní služby a setrvání v ní.

Z těchto důvodů se navrhuje s účinností od 1. listopadu 2016 plošně valorizovat platové tarify všech státních zaměstnanců o 4 %. Na základě analýzy v oblasti odměňování státní správy, zpracované politicko-odbornou pracovní skupinou ustavenou Koaliční radou, byla do nařízení vlády rovněž začleněna možnost mimořádného zvýšení platového tarifu odborníkům na klíčových služebních místech, kterým je svěřen výkon nejsložitějších, nejodpovědnějších a nejnamáhavějších služebních úkolů. Dále se u státních zaměstnanců s opakovaně vynikajícím služebním hodnocením a nejvyšší možnou bodovou klasifikací urychluje postup do vyššího platového stupně a u státních zaměstnanců na služebních místech zařazených do 12. a vyšší platové třídy, tj. s požadovaným vysokoškolským vzděláním, se zvětší rozdíly ve výši platových tarifů mezi jednotlivými platovými třídami. V návrhu nařízení je i úprava poskytování zvláštního příplatku u některých správních činností vykonávaných lékařskou posudkovou službou, a to s účinností od 1. ledna 2017.

Bod č. 7:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace. Příjmy státního rozpočtu v roce 2017 jsou navrženy v objemu 1 244,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2017 by měly dosáhnout 1 304,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2017 je navržen ve výši 60 mld. Kč. Pro rok 2018 ve výši 50 mld. Kč a pro rok 2018 ve výši 30 mld. Kč.

Do návrhu státního rozpočtu na rok 2017 je promítnuto zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu v celkové výši 98 mld. korun na financování společných programů.

Bod č. 31:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání smlouvu s vládou Botswanské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku u daní z příjmu.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Botswanou bezesmluvní vztah, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná. Na expertní úrovni se podařilo tuto komplexní daňovou smlouvu dojednat v dubnu 2016. V obou zemích nyní probíhá standardní legislativní proces vedoucí k podpisu smlouvy co nejdříve.

 

Doporučované

Nejčtenější