Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. září 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní rozpočet
  • Zákon o státním rozpočtu
  • Monitoring hospodaření obcí
  • Veřejné finance

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 včetně rozpočtové dokumentace. Východiskem pro jeho zpracování bylo usnesení vlády ze dne 16. června 2014, kterým byly schváleny předběžné příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů a návrhy rozpočtů kapitol státního rozpočtu předložené správci kapitol Ministerstvu financí do 31. července 2014 a následná jednání s představiteli správců kapitol. Při zpracování návrhu rozpočtu byla použita predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2017 zpracovaná Ministerstvem financí v červenci 2014.
Příjmy státního rozpočtu v roce 2015 jsou navrženy v objemu 1 118,5 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2015 by měly dosáhnout 1 218,5 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2015 je navržen ve výši 100 mld. Kč. Pro rok 2016 ve výši 100 mld. Kč a pro rok 2017 ve výši 95 mld. Kč.

Do návrhu státního rozpočtu na rok 2015 je promítnuto zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko – české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu v celkové výši 87,8 mld. Kč na financování společných programů.

Návrh státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2016 a 2017 zabezpečují, aby podíl deficitu vládního sektoru na HDP nepřekročil referenční hranici 3 %.

Pro informaci:

Bod č. 2:
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 provedeném Ministerstvem financí. Materiál poskytuje souhrnné informace o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za kalendářní rok 2013, přičemž hlavní pozornost je zaměřena na dva monitorující ukazatele – ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Materiál se rovněž věnuje popisu hospodářské situace obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot obou monitorujících ukazatelů a dále se zaměřuje na stručné souhrnné vyhodnocení šestnácti informativních ukazatelů.

Z výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 vyplývá, že se obcím dařilo udržovat stabilní hospodaření a zlepšovat pozici jejich likvidity, a to také díky růstu daňových příjmů a pokračujícímu trendu snižování objemu investičních výdajů.

Stejně jako v minulých letech je možné konstatovat, že většina obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot monitorujících ukazatelů, by se i přes výše uvedená rizika neměla dostat do vážných problémů se svou platební schopností, neboť se u nich identifikované riziko ukázalo pouze jako dočasné.

Doporučované

Nejčtenější