Novinky

12. července 2010

Materiály na jednání vlády 12. července 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Podklady pro jednání vlády
 • Veřejná zakázka
 • Zahraničí EHP
 • Saúdská Arábie
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Transition Facility
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • Ekologické závazky
 • Legislativa

Bod č. 7:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce  č.09/11 – Správa daně z přidané hodnoty  

Kontrolní akce NKÚ se týkala období 2006 - 2008 a navazovala na kontrolní akci, která sledovala období 2004 - 2005. NKÚ již o kontrole informovalo 14. května 2010.

Výsledný závěr kontroly jednoznačně potvrdil zlepšení činnosti české daňové správy. Ve zprávě uvedená konkrétní zjištění jsou ve své podstatě zjištění ojedinělá, nikoli systémová. NKÚ ve svém kontrolním závěru navrhoval zavedení užší spolupráce mezi celními a finančními úřady, jakož i zpřísnění podmínek pro registraci plátců DPH. S těmito oběma návrhy se MF ztotožňuje, jde o dlouhodobě prosazované kroky.

Bod č. 9:
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v před-pokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH – projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise

Materiál informuje vládu o záměru vypsat zakázku na sanaci starých ekologických zátěží v rámci tzv. programu revitalizace krajiny (nejedná se o zátěže, které spadají do komplexní ekologické zakázky). Cílem projektu je průzkum znečištění, bezpečná relikvidace a sanace ekologických zátěží po průzkumu, těžbě a úpravě ropy na vodárensky významném území.

Bod č. 15:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie se v současné době neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, což má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy mezi oběma státy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto smlouvu o zamezení dvojímu zdanění dojednat, což se na expertní úrovni podařilo v březnu 2010. V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k možnému podpisu smlouvy ještě v průběhu roku 2010.

Různé - pro informaci:

Bod č. 4:
Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU (Transition Facility)

Materiál informuje o využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska programovaných v období 2004 – 2009, přípravě navazujících Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska pro období 2009 – 2014, implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a ukončování nástroje přechodové pomoci EU (Transition Facility).

Bod č. 9:
Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

Zpráva je vypracována  z podkladů, které ministru financí zaslali členové vlády, v jejichž působnosti jsou zakladatelské funkce. Zachycuje přehled o počtu zbytkových státních podniků včetně důvodů jejich existence, a to ve stavu k 31. 12. 2009.

Bod č. 12:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě zakázky na upgrade finančního informačního systému, který slouží k řízení státního dluhu. Požadované úpravy zahrnují zohlednění nové formy účetnictví, lepší reflexi vnitřních změn procesů v rámci MF a navýšení bezpečnosti systému.

Bod č. 13:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí informuje vládu o záměru vypsat zakázky v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží vniklých před privatizací, realizované v návaznosti na uzavřené ekologické smlouvy se společnostmi FARMAK, a.s. a ACTHERM, spol. s r.o. V obou případech jde o rozšíření probíhajících sanačních prací o služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Nezbytnost a odůvodněnost těchto dodatečných prací byla schválena mj. i ze strany MŽP a ČIŽP.

Doporučované

Nejčtenější