Novinky

7. září

Materiály na jednání vlády 7. září 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 9:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předložilo vládě k projednání návrh novely zákona o kolektivním investování. Novela reaguje na první zkušenosti s novou úpravou kolektivního investování a na základě požadavků vznesených jednak ze strany trhu jednak ze strany Komise pro cenné papíry poměrně zásadním způsobem mění úpravu speciálních fondů kolektivního investování, tj. fondů, které nejsou regulovány na úrovni práva Evropských společenství.

Navrhuje se umožnit vznik zcela nového druhu fondu, který by mohl shromažďovat peněžní prostředky pouze od kvalifikovaných investorů. Zákon obsahuje výčet osob, které mohou do takového fondu investovat a současně jejich počet omezuje na maximálně 100 osob. Investiční politika takového fondu by měla být dána jeho statutem a fond by měl podléhat nižšímu stupni regulace.

V souvislost s úpravou fondu kvalifikovaných investorů vznikla nutnost  rozlišit speciální fondy určené pro veřejnost a speciální fondy určené pro omezený okruh osob. Tato změna zároveň vyvolala potřebu upravit definici kolektivního investování tak, že se z pojmového znaku „shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti“ vypouštějí slova „od veřejnosti“. U jednotlivých druhů fondů se pak upřesňuje, zda shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti nebo od kvalifikovaných investorů.

Fond kvalifikovaných investorů by měl nahradit čtyři druhy speciálních fondů, které jsou svou podstatou určeny především pro sofistikované investory, a to fond rizikového kapitálu, speciální fond derivátů, speciální fond zvláštního majetku a speciální fond smíšený. V případě přijetí návrhu novely bude tedy zákon  o kolektivním investování umožňovat vznik následujících speciálních fondů: fond kvalifikovaných investorů, fond cenných papírů,  fond fondů a fond nemovitostí.

Pro speciální fond nemovitostí se v souvislosti se vzrůstající poptávkou po investicích do nemovitostí a v zájmu vyšší ochrany investorů navrhuje  podstatně podrobnější regulace, která vychází z německé právní úpravy. Zrušením minimálního investičního limitu pro investice do nemovitostních fondů se umožňuje vstup do těchto fondů nejširší veřejnosti.

Návrh zákona byl připraven ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry, Unií investičních společností, Českou bankovní asociací a Asociací pro kapitálový trh.

Bod č. 16:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 včetně rozpočtové dokumentace

Viz tisková zpráva ze dne 31. srpna 2005.


Bod č. 26:
Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007 a další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Informace k tomuto materiálu vám sdělí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových .


Bod č. 27:
Zpráva o cenové kontrole za rok 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Zprávu o cenově kontrole za rok 2004 je možné na požádání zaslat emailem.

Bod č. 28:
Upuštění od záměru účasti státu na základním kapitálu akciové společnosti Centrální depozitář, a.s. ve výši 1 mil. Kč

Ministerstvo financí změnilo při získání účasti v centrálním depozitáři cenných papírů koncepci svého postupu a navrhuje vládě, aby zrušila úkol spočívající v úplatném nabytí akcií státu ve společnosti Centrální depozitář, a. s., ve výši 1 mil. Kč.

Žádost o povolení k činnosti centrálního depozitáře cenných papírů podala společnost UNIVYC, a. s. Řízení o povolení k činnosti centrálního depozitáře v současné době probíhá na Komisi pro cenné papíry a  konečné rozhodnutí by mělo být vydáno na sklonku roku 2005.

Centrální depozitář, a.s. cenných papírů by měl v budoucnu převzít činnost příspěvkové organizace Ministerstva financí – Střediska cenných papírů.

Doporučované

Nejčtenější