Novinky

Materiály na jednání vlády dne 25. května 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
  • Veřejná zakázka
  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Návrhem zákona se transponuje pravidlo, podle něhož bude sdělení klíčových informací splňující požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, ve znění pozdějších předpisů, považováno za splňující požadavky rovněž podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), respektive podle relevantních transpozičních ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je zabránit duplicitnímu poskytování sdělení klíčových informací.

Pro informaci:

Bod č. 9:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády  ze dne 27. 1. 2020 č. 86, a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 Služba poskytování FW soustavy v datových centrech

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby prostředí firewallové soustavy v datových centrech Státní pokladny Centra sdílených služeb, které bude vyhrazeno pouze pro provoz komunikační infrastruktury finanční správy. Součástí služby bude zajištění technické a servisní podpory pro řešení vzniklých problémů podle platných podmínek výrobce zařízení. Provozní dohled a správa zařízení bude zajištěna kapacitami GFŘ. Služba bude poskytnuta ze strany SPCSS v režimu vertikální spolupráce.
 

Doporučované

Nejčtenější