Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Rozpočtová strategie
  • Veřejné instituce
  • Konvergenční program
  • Finanční arbitr
  • Veřejný sektor

Bod č. 2:
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)

Návrh Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky vychází z makroekonomické a fiskální predikce, přičemž pravděpodobnost jejich naplnění hodnotil Výbor pro rozpočtové prognózy. Po projednání a schválení vládou České republiky budou konsolidované výdajové rámce závaznými hodnotami pro přípravu letošního návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů.

Konvergenční program České republiky (duben 2022) se řídí platnými pravidly Hospodářského a finančního výboru Rady a je konzistentní s Národním programem reforem České republiky a Národním plánem obnovy České republiky. Materiál bude po schválení vládou České republiky předán Radě Evropské unie a Evropské komisi k posouzení a vydání návrhu na doporučení, a dále bude zaslán pro informaci oběma komorám Parlamentu ČR. 

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2021

Zpráva obsahuje základní informace o finančním arbitrovi jako o orgánu mimosoudního řešení některých spotřebitelských sporů na finančním trhu, o výsledcích činnosti finančního arbitra, informace o nákladech na zajištění výkonu činnosti a o projednávaných případech.

Bod č. 6:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Stěhování části infrastruktury Aplikace ADIS z datového centra „Vápenka“ („DCV“) do datového centra „Zeleneč“ („DCZ“)

Nutnost redislokace prvku kritické informační infrastruktury („KII“) ADIS vychází primárně z požadavku na bezpečnostní zajištění prvků KII proti výpadku. 

Doporučované

Nejčtenější