Novinky

Materiály na jednání vlády 12. června 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Legislativní činnost MF
 • Podklady pro jednání vlády
 • Veřejný sektor
 • Ministerstvo financí
 • Rozpočet
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Příprava státního rozpočtu
 • Střednědobý výhled
 • Deficit veřejných financí
 • Schodek státního rozpočtu
 • Celní správa
 • Nadlimitní veřejná zakázka

Bod č. 2:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016 a návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2014 a 2015

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády č. 283/2013.

Materiál obsahuje návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2014 až 2016 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2014 až 2016.

Předložený návrh zabezpečuje stanovené cíle vlády. Podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP je pro rok 2014 navržen ve výši 2,9 %, pro rok 2015 ve výši 2,8 % a pro rok 2016 ve výši 2,8 %. Deficit státního rozpočtu je navržen pro rok 2014 ve výši 105 mld. Kč.


Bod č. 6:
Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

V návaznosti na předložení návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk č. 821 t.č. na pořadu 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu), k jehož zpracování se vláda přihlásila ve svém programovém prohlášení ze dne 4. srpna 2010, předkládá Ministerstvo financí vládě návrhy zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědností provádí ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti a specifikuje pravidla, která jsou do právního řádu České republiky zaváděna ústavním zákonem. Změnový zákon pak novelizuje relevantní ustanovení dalších právních předpisů.

Základními oblastmi právní úpravy jsou:

 • definice veřejných institucí tvořících sektor veřejných institucí
 • pravidla rozpočtové transparentnosti
 • právní ukotvení prognóz zpracovávaných Ministerstvem financí pro rozpočtové účely (zřízení Výboru pro rozpočtové prognózy)
 • právní ukotvení a obsah rozpočtové strategie – střednědobý rozpočtový rámec
 • pravidlo pro stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí a vztah k přípravě státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů
 • provedení zásady hospodaření územního samosprávného celku a sankce za její porušení
 • úprava působnosti a fungování Národní rozpočtové rady ve formě funkčně, finančně a personálně nezávislé instituce, která bude monitorovat a vyhodnocovat plnění fiskálních cílů vlády a způsob jmenování jejích členů.
 • Zároveň je návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti promítnuta do českého právního řádu směrnice Rady (EU) o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, jež má být transponována do 31. prosince 2013. Účinnost celé právní úpravy je navrhována k 1. 1. 2014.

Pro informaci:

Bod č. 9:
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě jednání k uzavření smluv o nadlimitních veřejných zakázkách Celní správy České republiky. Jedná se zajištění podpory aplikací celního a daňového řízení, které je součástí informačního systému celní správy. Podpory stávajících aplikací jsou podmíněny technickou, technologickou návazností a platnými autorskými právy. Případná změna dodavatele by vedla k dodání produktů odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původními aplikacemi nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.

Doporučované

Nejčtenější