Novinky

14. června

Materiály na jednání vlády 14. června 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/36 „Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci“

Připravený materiál seznamuje vládu se závěrem NKÚ z této kontrolní akce, který Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu schválilo dne 6. března 2006. Současně materiál obsahuje stanovisko Ministerstva financí k uvedenému kontrolnímu závěru.

Kontrolní akce, zaměřená na bezúplatné a úplatné převody nemovitostí realizované likvidátorem Fondu dětí a mládeže v likvidaci, probíhala v roce 2005 a Ministerstvo financí bylo kontrolovanou osobou, a to z toho důvodu, že Fond dětí a mládeže v likvidaci zanikl ze zákona k 1. lednu 2005 a ministerstvo ze zákona převzalo majetek České republiky a závazky po zaniklém Fondu spolu s veškerou dochovanou dokumentací.

Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu korespondují s nedostatky v hospodaření Fondu za rok 2004, které Ministerstvo financí po převzetí majetku i závazků prověřovalo s využitím odborného auditu. Ministerstvo podle povahy věci podniká průběžné kroky k jejich nápravě, zejména pokud jde o anulování dříve uskutečněných úplatných převodů majetku spravovaného Fondem.

Bod č. 24:
Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Ministerstvo financí připravilo další materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by mělo dojít k majetkovým a dislokačním změnám u administrativních objektů po bývalých okresních úřadech, se kterými je nyní příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Materiál se týká čtyř objektů ve vlastnictví státu, které by měly být převedeny do vlastnictví obcí s rozšířenou působností, a to měst Kladno, Sokolov, Vyškov a Cheb. Recipročně pak stát získá bezúplatně od města Cheb dva objekty pro Ministerstvo vnitra a od města Kladno objekt pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

Dva objekty, a to v Praze, nám. Republiky 3 a Hybernská bez č.p.,  zůstanou i nadále ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a bude upravena pouze dislokace v nich.

Z důvodu lepšího využití majetku státu pak dojde ke změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Úřadem práce Sokolov. Současně je navrhováno, aby tři objekty (v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav, Havlíčkově  Brodě  a v Chomutově) byly z důvodu jejich nepotřebnosti pro stát prodány formou výběrového řízení.

Pro informaci

Bod č. 3:
Informace o výsledcích činnosti a hospodaření České konsolidační agentury za rok 2005

Po devítiletém období ztrát ČKA i jejího předchůdce Konsolidační banky dosáhla ČKA v roce 2005 růstu výkonnosti a docílila zisku 1,4 mld Kč. Zároveň za rok 2005 snížila bilanční sumu o 47,4 % a inkasovala 35,9 mld. Kč splátek, plateb a prodejních cen z postoupení nebonitních aktiv novým nabyvatelům. Výtěžnost z individuálního postoupení pohledávek ČKA dosáhla 33,6% jejich účetní hodnoty.

V návaznosti na usnesení vlády č. 45/2004  o ukončení činnosti ČKA do roku 2007, které  znamenalo významné zkrácení původně stanoveného období do ukončení činnosti, přehodnotila agentura všechny dosavadní postupy vymáhání pohledávek a v souladu s usneseními dozorčí rady a stanoviskem Ministerstva financí realizuje agentura „Projekt 2007“ s cílem dosáhnout  v uvedeném období nejvyšší možné výtěžnosti aktiv.

V uvedené souvislosti agentura předpokládá, že k datu ukončení činnosti bude na Ministerstvo financí jako nástupce převedeno kromě aktiv s tzv. strategickým zájmem státu rovněž tzv. zbytkové jmění ČKA, které bude obsahovat zejména pohledávky s vážnými právními vadami, případně cenné papíry a majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových, které jsou obtížně převoditelné na třetí osobu pro rizika odpovědnosti ČKA vyplývající z ustanovení § 527 občanského zákoníku.

Předpokládá se, že dceřiné agentury - společnosti Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o., ve kterých byl při vypořádání aktiv aplikován obdobný systém standardů jako v mateřské společnosti, zaniknou formou převodu obchodního jmění na ČKA jako jediného společníka podle ustanovení § 69 b) a ustanovení § 153 c) Obchodního zákoníku, ještě před ukončením činnosti ČKA.

Bod č. 8:
Informace o harmonogramu a zdrojovém krytí akce „I/38 Kolín obchvat“ a „Napojení PZ Kolín – Ovčáry na silnice I/38“

Příprava výstavby obchvatu byla zahájena v roce 2005, kdy bylo vydáno platné územní rozhodnutí. Příprava si vyžádala náklady ve výši 11,5 mil. Kč. Prostředky byly poskytnuty ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V roce 2006 se předpokládá, že pokračující příprava si vyžádá dalších 88,6 mil. Kč. Prostředky jsou zajištěny opět v rozpočtu SFDI.

V roce 2007, kdy se v případě úspěšného dokončení výkupu pozemků od 409 majitelů počítá již se zahájením samotné výstavby obchvatu, bude požádáno o vydání stavebního povolení. Předpokládaný termín je duben 2007. Ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby se předpokládá v červnu 2007, uzavření smlouvy s vybraným uchazečem v srpnu 2007, výstavba by měla být zahájena v září 2007.

V letech 2007 - 2009 se předpokládá, že na výstavbu obchvatu bude vynaloženo 2 105,2 mil. Kč. Ukončení celé akce je plánováno do konce roku 2009.  Předpokladem ovšem je ukončení výkupu pozemků do konce roku 2006. Celý obchvat bude uveden do provozu najednou.

Napojení PZ Kolín-Ovčáry na silnici I/38 je zatím ve stádiu příprav. V současné době se zvažují tří možné varianty řešení. Zdrojové krytí a harmonogram výstavby budou navrženy až po vybrání konkrétní trasy.

Bod č. 13:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. května 2006 v Bruselu

Dne 5. května 2006 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Prouzou. Účastníci se v rámci přípravy Evropské rady (15. – 16. června 2006) zabývali strategií udržitelného rozvoje. Posoudili předběžný návrh rozpočtu EU pro rok 2007 a akční plán Komise zaměřený na zlepšení kontroly plnění rozpočtu EU. Seznámili se rovněž s novým návrhem balíčku opatření k DPH, které jako předsednický stát předložilo Rakousko. Součástí tohoto balíčku je prodloužení platnosti směrnice o elektronickém obchodu, postupné zavádění pravidel místa plnění u služeb, systém jednoho správního místa a změna pravidel pro vracení DPH osobám usazeným v jiném členském státě.

Doporučované

Nejčtenější