Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. března 2017

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.


Bod č. 4:
Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (nominační zákon).

Cílem zákona je zprůhlednit a sjednotit výkon vlastnické politiky státu v oblasti nominace osob do funkcí ve státních podnicích a společnostech s majetkovou účastí státu. Zákon upravuje zřízení a postavení Vládního výboru pro personální nominace, který bude ustaven jako poradní orgán vlády a jeho členy bude jmenovat vláda.


Bod č. 7:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh rozšiřuje okruh oborů služby, kde budou moci služební úřady stanovit mimořádný platový tarif klíčovým odborníkům. Záměrem je zvýšit atraktivitu státní služby v oborech, v nichž se podle dosavadních zkušeností služebních úřadů nedaří získávat dostatečně kvalifikované odborníky.


Bod č. 19:
Změna příslušnosti hospodařit s administrativním areálem 1. máje č. p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna), z Ministerstva obrany na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Změna příslušnosti hospodařit s administrativním areálem 1. máje č. p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna), z Ministerstva obrany na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pro Ministerstvo obrany je areál Hanáckých kasáren v Olomouci již nadále nepotřebný, budova je od roku 2014 nevyužívaná.


Bod č. 28:
Návrh opatření k zamezení vzniku případných škod a minimalizace rizik souvisejících s nemožností aplikovat ustanovení zákona o poštovních službách v části financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti se šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou podporu vůči České poště, s. p.

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra předkládá vládě k projednání Návrh opatření k zamezení vzniku případných škod a minimalizace rizik souvisejících s nemožností aplikovat ustanovení zákona o poštovních službách v části financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu v souvislosti se šetřením Evropské komise pro možnou nedovolenou podporu vůči České poště, s. p.

Materiál obsahuje analýzu rizik a možných škod spojených s rozhodnutím vlády neaplikovat pro roky 2013 a 2014 část zákona o poštovních službách upravující úhradu čistých nákladů za základní poštovní služby prostřednictvím tzv. kompenzačního fondu. Navrhuje, aby byla vzniklá situace řešena zrušením kompenzačního fondu a nastavením úhrady čistých nákladů ze státního rozpočtu.

Doporučované

Nejčtenější