Novinky

18. ledna 2012

Materiály na jednání vlády 18. ledna 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Školský zákon
  • Veřejná správa
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Legislativa

Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě České republiky a tzv. školský zákon. Novela byla vypracována na základě úkolu vyplývajícího ze Strategie vlády v boji proti  korupci na období let 2010 až 2012.

Novela zákona v souladu s evropskou dobrou praxí navrhuje vytvořit dvoustupňový systém finanční kontroly ve veřejné správě České republiky. V rámci prvního stupně dochází k posílení manažerské odpovědnosti za kontrolní mechanismy realizované jako nedílná součást finančního řízení. Druhý stupeň tvoří audit, který musí vyhodnocovat funkčnost a účinnost zavedených kontrolních mechanismů finančního řízení a v případě zjištěných nedostatků doporučovat vrcholnému vedení orgánů veřejné správy opatření ke zdokonalování těchto kontrolních mechanismů.

Dochází k novému vymezení systému finanční kontroly zavedením auditu ve veřejné správě, změnám v oblasti jmenování a odvolávání vedoucích útvarů interních auditů. Dále se  rozšiřují případy, kdy orgány veřejné správy mohou nahradit činnost interního auditu jinými opatřeními, omezují se zpravodajské povinnosti malých obcí a některých dalších orgánů  veřejné správy, a tím se zjednodušuje kontrolní mechanismus finanční kontroly ve veřejné správě. To se projeví ve zlevnění kontroly v malých územních samosprávných celcích a menších orgánech veřejné správy .

Změna právní úpravy nebude mít dopady na státní rozpočet. Změna systému finanční kontroly ve veřejné správě bude probíhat v rámci reorganizace stávajících organizačních struktur zajišťujících finanční kontrolu ve veřejné správě.

Doporučované

Nejčtenější