Novinky

29. března 2010

Materiály na jednání vlády 29. března 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Finanční arbitr
  • Daňový řád
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Veřejný sektor

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou připravilo návrh zákona, jehož cílem je odstranit nekompatibilitu stávající úpravy financování činnosti finančního arbitra s právem Evropské unie. V současné době náklady na plat a administrativní zajištění výkonu činnosti úřadu finančního arbitra nese Česká národní banka, což je v rozporu s požadavky Evropské unie na zákaz měnového financování a zajištění nezávislosti národních centrálních bank. Opakovaná kritika stávajícího českého modelu se objevuje např. v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky za období 2006-2008.

Předkládaným zákonem se zřizuje Kancelář finančního arbitra, která bude organizační složkou státu a tedy financována ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí. Takto zvolená úprava vychází z předpokladu, že je primárně povinností státu zajistit chod instituce mimosoudního řešení sporů v souladu s principy politiky ochrany spotřebitele na finančním trhu, která vyplývá z relevantních směrnic ES.

Bod č. 6:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/37 „Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy“

Skupina kontrolujících Nejvyššího kontrolního úřadu provedla v roce 2008 a 2009 na ministerstvech financí, dopravy, obrany, vnitra, zahraničních věcí a ministerstvu práce a sociálních věcí kontrolní akci č.08/37, s cílem prověřit postup ústředních orgánů státní správy při přípravě, zadání, řízení a využití výsledků poradenských služeb. Ministerstvo financí připravilo materiál, který předkládá Kontrolní závěr z této akce a shrnuje stanoviska jednotlivých ministerstev k němu. Většina kontrolovaných subjektů konstatuje, že již přijala k závěrům kontrolní akce opatření k nápravě, nebo taková opatření navrhuje do budoucna.

Doporučované

Nejčtenější