Novinky

25. ledna 2010

Materiály na jednání vlády 25. ledna 2010

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Konvergenční program
  • Nakládání se surovými diamanty
  • Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

Zákon č. 440/2003 Sb. upravuje nakládání se surovými diamanty, podmínky jejich dovozu, vývozu a tranzitu a stanoví podmínky pro provádění tzv. Kimberleyského systém certifikace v rozsahu stanoveném nařízením Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty. Tento zákon se v dosavadní praxi osvědčil, avšak dosavadní zkušenosti s jeho aplikací vyvolaly potřebu upravit některá jeho ustanovení tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe. Cílem návrhu novely je upravit stávajících ustanovení zákona o správních deliktech v souladu se Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy. Povinnost využívat dostatečně účinné sankce při porušení povinností při nakládání se surovými diamanty pro Českou republiku vyplývá z čl. 27 nařízení Rady (ES) č. 2368/2002.

V návaznosti na tuto povinnost České republiky byla například doplněna do sankcí za přestupek možnost propadnutí věci fyzické osobě a současně návrh zákona již počítá s možností zabrání věci jak právnické osobě, podnikající fyzické osobě tak i fyzické osobě. V souladu se zásadami správního trestání se upravují skutkové podstaty ve vazbě na konkrétní ustanovení ukládající hmotně právní povinnosti právnických a fyzických osob. Návrh zákona stanoví nově také povinnost osobě, která nakládá se surovými diamanty, aby na výzvu celního orgánu prokázala nabytí surových diamantů.

Rovněž je navrhováno, aby Generální ředitelství cel jako vrcholný orgán Celní správy České republiky již nebylo v řízení o správních deliktech podle zákona orgánem rozhodujícím v 1. stupni, neboť současný stav je nesystémový zejména z hlediska zásady dvojinstančnosti. Proto je navrhováno, aby celním orgánem příslušným v těchto věcech bylo Celní ředitelství Praha, jemuž je podřízen celní úřad, přes který je uskutečňován v nejvyšší míře dovoz a vývoz surových diamantů (Celní úřad Praha-Ruzyně), i celní úřad, který se podílí na certifikaci surových diamantů (Celní úřad Praha D1).

Bod č. 12:
Zrušení usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008 č. 500, o zabezpečení dislokace některých organizačních složek státu a obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Černošice na území hlavního města Prahy, v platném znění

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit zrušení  výběrového řízení na směnu objektů náměstí Republiky č.p. 1037/3 a Hybernská bez č.p./1, Praha 1. Tuto směnu vláda odsouhlasila svým usnesením ze dne 28. dubna 2008 č. 500.

O směnu projevil zájem pouze jeden uchazeč, který splnil vládou stanovené podmínky,  avšak ten následně již v dalších krocích směřujících k realizaci směny přes výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nepokračoval a byl nečinný. S ohledem na tuto skutečnost a  současnou situaci na trhu s nemovitostmi se proto  navrhuje, aby  záměr směnit předmětné objekty za jiné byl zrušen. Dislokace subjektů umístěných v předmětných objektech proto zůstává beze změny.

Bod č. 14:
Konvergenční program České republiky (leden 2010)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu, který specifikuje střednědobou fiskální strategii vlády a popisuje plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech.

Doporučované

Nejčtenější