Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 144 stránek pro témata Zákon

Vydáno

Zákon č. 93/2009 Sb.

o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 254/2008 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

Dne 1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další zákony v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovanýcht trhů. Návrh novely zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, především tzv. MiFID a ji provádějící směrnici.

Vydáno

Zákon č. 304/2008 Sb.

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 298/2007 Sb.

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 261/2007 Sb.

o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 120/ 2007 Sb.

o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz