Novinky

Úprava personálního informačního systému Vema

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Přímé zadání
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-29209/2015/3802
NázevÚprava personálního informačního systému Vema
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení22.6.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)38 - odbor Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Vema, a. s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno

Cena497 999,70
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 22.6.2015 - Objednávka č. 15/033/00068:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZajištění úprava rozšíření personálního informačního systému Vema pro potřeby zákona č. 234/2015 Sb., o státní službě, §24-29, §180
Poznámky

Dodavatel PIS VEMA byl osloven z důvodu, že se jedná o rozšíření a úpravy stávajícího PIS, který Ministerstvo financí využívá již od roku 2001. Stávající dodavatel je jedinou osobou, která je z technického hlediska schopna tyto potřebné úpravy a rozšíření provést. Oslovení jiného dodavatele by mělo za následek technickou nepropojitelnost se stávajícím PIS. Rovněž tak by vznikly nepoměrně vyšší finanční náklady, než kdyby plnění bylo dodáno původním dodavatelem.
S dodavatelem je rovněž uzavřena smlouva č.332/139/2011 na dobu neurčitou na pozáruční servis, hot –line a konzultační služby a dodavatel dle dodatku č. 1 k této smlouvě poskytuje Ministerstvu financí nevýhradní licence –práva používat aktuální verze aplikací PIS.
Pro zajištění této zakázky formou výzvy jednomu uchazeči adresované firmě Vema, byla udělena výjimka v souladu se směrnicí č.2/2015 MF, čl. 27 odst. 2.

Doporučované

Nejčtenější