Novinky

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF

Vydáno

  • Výběrové řízení

Veřejné výběrové řízení
NázevVýzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF
Předmět veřejného výběrového řízení

Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí  za dlužníkem

  • Union banka, a.s. „v likvidaci“Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30.dubna čp.635IČ 41034261 
Celková výše pohledávek188 400 299,99 Kč ke dni 15.6.2010
Zahájení veřejného výběrového řízeníOd 12.7. 2010
Poskytování vybraných informací o předmětu výběrového řízení

Podmínkami pro obdržení vybraných informací o pohledávkách a jejich zajištění je uzavření „Dohody o zachování mlčenlivosti“, podepsání „Čestného prohlášení“, předložení originálu či ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce) či živnostenského listu, popř. osvědčení o podnikání podle zvláštních předpisů, je-li zájemce podnikatelem, apod., a  zaplacení nevratného administrativního poplatku. Tyto informace může zájemce obdržet u níže uvedené kontaktní osoby ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti o ně, nejdříve však po prokazatelném připsání administrativního poplatku na účet ČR-MF.

Kontaktní osoby MF:

  • JUDr. Helena Voglová,
  • telefonní spojení 257 044 653, fax 233 373 034,
  • e-mailová adresa helena.voglova@mfcr.cz, a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin 
Podání nabídek do6. 8. 2010 15:00
Způsob doručení nabídek

Doporučeným psaním nebo osobně v podatelně MF, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), výrazným nápisem
„ODBOR 45, NABÍDKA POHLEDÁVEK – IČ (název)  dlužníka xxxx NEOTEVÍRAT!“.

Adresa vyhlašovateleČeská republika – Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Uveřejněná zadávací dokumentace
  • Výzva k podání nabídky na postoupení pohledávek MF
  • Všeobecné podmínky České republiky – ministerstva financí pro postupování pohledávek třetím osobám za úplatu ve výběrovým řízení
  • Příloha č. 1 - Smlouva o postoupení pohledávek
  • Příloha č. 2 - Dohoda o zachování mlčenlivosti
  • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 
Poznámky

Doporučované

Nejčtenější