Novinky

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF

Vydáno

 • Výběrové řízení

Veřejné výběrové řízení
NázevVýzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF
Předmět veřejného výběrového řízení

Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí  za dlužníkem

 • TANARI a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská č.p.151/60IČ: 25087401 
Celková výše pohledávek293 457 029,70 Kč - ke dni 31.8.2009
Zahájení veřejného výběrového řízeníOd 21.9.2009
Poskytování vybraných informací o předmětu výběrového řízení

Podmínkami pro obdržení vybraných informací o pohledávkách a jejich zajištění je uzavření „Dohody o zachování mlčenlivosti“, podepsání „Čestného prohlášení“, předložení originálu či ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce) či živnostenského listu, popř. osvědčení o podnikání podle zvláštních předpisů, je-li zájemce podnikatelem, apod., a  zaplacení nevratného administrativního poplatku. Tyto informace může zájemce obdržet u níže uvedené kontaktní osoby ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti o ně, nejdříve však po prokazatelném připsání administrativního poplatku na účet ČR-MF.

Kontaktní osoby MF:

 • Ing. Jarmila Kaněrová,
 • telefonní spojení 257044619, 731628924· fax 233373034,
 • e-mailová adresa: jarmila.kanerova@mfcr.cz , a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin
 • JUDr. Pavla Urbánková,
 • telefonní spojení 257044651, fax 233373034,
 • e-mailová adresa: pavla.urbankova@mfcr.cz, a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin 
Podání nabídek do12. 10. 2009 15:00
Způsob doručení nabídek

Doporučeným psaním nebo osobně v podatelně MF, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), výrazným nápisem
„ODBOR 45, NABÍDKA POHLEDÁVEK – IČ (název)  dlužníka xxxx NEOTEVÍRAT!“.

Adresa vyhlašovateleČeská republika – Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Uveřejněná zadávací dokumentace
 • Výzva k podání nabídky na postoupení pohledávek MF
 • Všeobecné podmínky České republiky – ministerstva financí pro postupování pohledávek třetím osobám za úplatu ve výběrovým řízení
 • Příloha č. 1 - Dohoda o zachování mlčenlivosti
 • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 
Poznámky

Nejčtenější