Novinky

Výzva k podání nabídek na společné postoupení pohledávek MF

Vydáno

 • Výběrové řízení

Veřejné výběrové řízení
NázevVýzva k podání nabídek na společné postoupení pohledávek MF
Předmět veřejného výběrového řízení

Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí  za dlužníky

 • Sampratrans Shipping Limited, Kyperská republika
 • O.D.trading spol. s r.o., IČ 63473950
 • MARTINVEST a.s. v likvidaci, IČ 60792701
 • Stavening, a.s. v likvidaci, IČ 63489465
 • BEKON a.s. Šluknov, IČ 49903217 
Celková výše pohledávek444 786 490,50 Kč ke dni 28.2.2009
Zahájení veřejného výběrového řízeníOd 16.3. 2009
Poskytování vybraných informací o předmětu výběrového řízení

Podmínkami pro obdržení vybraných informací o pohledávkách a jejich zajištění je uzavření „Dohody o zachování mlčenlivosti“, podepsání „Čestného prohlášení“, předložení originálu či ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce) či živnostenského listu, popř. osvědčení o podnikání podle zvláštních předpisů, je-li zájemce podnikatelem, apod., a předložení dokladu o zaplacení nevratného administrativního poplatku. Tyto informace může zájemce obdržet u níže uvedené kontaktní osoby ve lhůtě do 5 dnů od podání žádosti o ně.

Kontaktní osoby MF:

 • Ing. Robert Šrejma,
 • telefonní spojení 257044648, fax 233373034,
 • e-mailová adresa robert.srejma@mfcr.cz , a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin
 • JUDr. Pavla Urbánková,
 • telefonní spojení 257044651, fax 233373034,
 • e-mailová adresa pavla.urbankova@mfcr.cz , a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin 
Podání nabídek do10. 4. 2009 15:00
Způsob doručení nabídek

Doporučeným psaním nebo osobně v podatelně MF, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), výrazným nápisem
„ODBOR 45, NABÍDKA POHLEDÁVEK – IČ (název)  dlužníka xxxx NEOTEVÍRAT!“.

Adresa vyhlašovateleČeská republika – Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Uveřejněná zadávací dokumentace
 • Výzva k podání nabídky na postoupení pohledávek MF
 • Všeobecné podmínky České republiky – ministerstva financí pro postupování pohledávek třetím osobám za úplatu ve výběrovým řízení
 • Příloha č. 1 - Dohoda o zachování mlčenlivosti
 • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 
Poznámky

Nejčtenější