Novinky

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF

Vydáno

  • Výběrové řízení

Veřejné výběrové řízení
NázevVýzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF
Předmět veřejného výběrového řízení

Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí za dlužníkem:

  • SMITEN, spol. s r.o. Karviná-Nové Město, Náměstí Budovatelů 1306/29     IČ: 25508008 
Celková výše pohledávek300.112,- Kč (ke dni 31.8.2008)
Zahájení veřejného výběrového řízeníOd 15.9.2008
Poskytování vybraných informací o předmětu výběrového řízení

Podmínkami pro obdržení vybraných informací o pohledávce je uzavření „Dohody o zachování mlčenlivosti“, podepsání „Čestného prohlášení“, předložení originálu či ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce) či živnostenského listu, popř. osvědčení  o podnikání podle zvláštních předpisů, je-li zájemce podnikatelem, resp. občanský průkaz  a předložení dokladu o zaplacení nevratného administrativního poplatku.
Tyto informace může zájemce obdržet u níže uvedené kontaktní osoby ve lhůtě do 5 dnů od podání žádosti o ně.

Kontaktní osoby MF:

  • Helena Čamachová
  • telefonní spojení 257 044 606, fax 233373034,
  • e-mailová adresa helena.camachova@mfcr.cz , a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin. 
Podání nabídek do3. 10. 2008 15:00
Způsob doručení nabídek

Doporučeným psaním nebo osobně v podatelně MF, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), výrazným nápisem
„ODBOR 45, NABÍDKA POHLEDÁVEK – IČ (název)  dlužníka xxxx NEOTEVÍRAT!“.

Adresa vyhlašovateleČeská republika – Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Uveřejněná zadávací dokumentace
  • Výzva k podání nabídky na postoupení pohledávek MF
  • Všeobecné podmínky České republiky – ministerstva financí pro postupování pohledávek třetím osobám za úplatu ve výběrovým řízení
  • Příloha č. 1 - Dohoda o zachování mlčenlivosti
  • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 
Poznámky

Doporučované

Nejčtenější