Novinky

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF

Vydáno

  • Výběrové řízení

Veřejné výběrové řízení
NázevVýzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF
Předmět veřejného výběrového řízeníPodávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí  za dlužníkem:
  • PYRR, s.r.o., se sídlem Nám. Hrdinů 3 Praha 4, IČ: 25118960 
Celková výše pohledávek1 479 058 141,80 Kč ( ke dni 31.3.2008)
Zahájení veřejného výběrového řízeníOd 31. 3. 2008
Poskytování vybraných informací o předmětu výběrového řízení

Podmínkami pro obdržení vybraných informací o pohledávkách a jejich zajištění je uzavření „Dohody o zachování mlčenlivosti“, podepsání „Čestného prohlášení“, předložení originálu či ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce) či živnostenského listu, popř. osvědčení o podnikání podle zvláštních předpisů, je-li zájemce podnikatelem, apod., a předložení dokladu o zaplacení nevratného administrativního poplatku. Tyto informace může zájemce obdržet u níže uvedené kontaktní osoby ve lhůtě do 5 dnů od podání žádosti o ně.

Kontaktní osoby MF:

  • Ing. Michal Krčmář,
  • telefonní spojení 257044624, fax 233373034,
  • e-mailová adresa michal.krcmar@mfcr.cz, a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin. 
Podání nabídek do25. 4. 2008 15:00
Způsob doručení nabídek

Doporučeným psaním nebo osobně v podatelně MF, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), výrazným nápisem
„ODBOR 45, NABÍDKA POHLEDÁVEK – IČ (název)  dlužníka xxxx NEOTEVÍRAT!“.

Adresa vyhlašovateleČeská republika – Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Uveřejněná zadávací dokumentace
  • Výzva k podání nabídky na postoupení pohledávek MF
  • Všeobecné podmínky České republiky – ministerstva financí pro postupování pohledávek třetím osobám za úplatu ve výběrovým řízení
  • Příloha č. 1 - Dohoda o zachování mlčenlivosti
  • Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 
Poznámky

Doporučované

Nejčtenější