Novinky

Základní informace a pojmy

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Všeobecné informace

Ekologický přístup České republiky k privatizovanému majetku je ojedinělý. Žádná ze zemí bývalého východního bloku nezvolila v souvislosti s privatizací tak velkorysý program v oblasti odstraňování ekologických škod způsobených minulou činností státních podniků před privatizací (tzv. starých ekologických zátěží). Na základě rozhodnutí vlády (usnesením vlády k privatizačnímu projektu) se Fond národního majetku České republiky (od 1.1.2006 na základě zákona č. 178/2005 Sb. a č. 179/2005 Sb. Ministerstvo financí) zavazuje ekologickými smlouvami vůči jednotlivým nabyvatelům majetku z privatizace, odstranit ze svých privatizačních příjmů staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací. Nejedná se o čerpání prostředků ze státního rozpočtu, ale o použití části výnosů z privatizace státního majetku. Tento program je finančně i odborně náročný a probíhá dlouhodobě po privatizaci vedle vlastní podnikatelské činnosti privatizovaných subjektů, za jejich spolupráce a s přispěním dalších orgánů státní správy, zejména Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí.

Základní pojmy - likvidace ekologických škod

Ekologická smlouva - smlouva uzavřená mezi Ministerstvem financí a nabyvatelem z privatizace o vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, realizace se řídí se platnou právní úpravou, usneseními vlády a směrnicemi či vyhláškami orgánů státní správy.

Analýza rizika - souhrnné vyhodnocení nebezpečí, které způsobí nebo může způsobit ekologická závada, řídí se metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí.

Ekologická závada znamená -

  • znečištění podzemních vod,
  • znečištění horninového prostředí,
  • znečištění staveb či jejich částí,
  • existence skládek škodlivých odpadů, tj. látek, jež svými chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi mohou při současném technickém stavu zabezpečení skládky ohrozit životní prostředí.

Ekologické závazky - závazky vyplývající ze správního rozhodnutí uloženého podle zvláštních předpisů příslušným orgánem státní správy životního prostředí.
Náklady na vypořádání ekologických závazků mohou zahrnovat náklady na průzkumy ekologické závady, analýzu rizika a její aktualizace, projekt a realizaci nápravných opatření, činnost odborného dohledu (tj. supervizní dohled, přezkum věcného rozsahu staré ekologické závady, výsledků průzkumů i analýzy rizika), náklady na úhradu pilotního ověření nové technologie.
Za ekologické závazky se nepovažují majetkové sankce a náhrady škody na majetku a zdraví třetích osob, vzniklé v souvislosti s ekologickou závadou.

Ekologický audit (Ekologické vyhodnocení závazků životního prostředí) - vyhodnocení závazků podniku z hlediska ochrany životního prostředí ve smyslu ust. § 6a) odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., ve smyslu zákona č 179/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Garance – finanční objem, do jehož výše, podle podmínek ekologické smlouvy, může Ministerstvo financí maximálně poskytnout úhradu nákladů na splnění ekologických závazků.

Nápravná opatření (Sanace, Opatření k nápravě) - soubor odborných činností k nápravě ekologických závad podle realizačního projektu nápravných opatření.

Průzkum k odstranění ekologických závad - podrobné zjištění rozsahu a úrovně ekologických závad. V případě pochybností rozhoduje Ministerstvo životního prostředí, zda je určité znečištění ekologickou závadou.

Realizační projekt nápravných opatření - technická dokumentace vypracovaná zhotovitelem prací popisující postup při realizaci opatření k nápravě ekologických závad na všech místech uvedených ve správním rozhodnutí a obsahující rozpočet nákladů pro realizaci opatření. Dokumentaci schvaluje Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí.

Správní rozhodnutí - rozhodnutí orgánu státní správy, zpravidla České inspekce životní prostředí, ukládající nabyvateli povinnost odstranit závadný stav (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. zákona o vodách, v platném znění) a obsahující opatření k nápravě, která vycházejí z analýzy rizika a ostatních zjištění orgánu státní správy.

Supervizor - označení pro subjekt právnické nebo fyzické osoby, která byla vybrána (v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Ministerstvem financí pro provádění supervizního (kontrolního) dohledu nad průběhem realizace nápravných opatření.

Účelně vynaložené náklady - náklady potřebné pro realizaci nápravných opatření, které jsou uvedeny v realizačním projektu nápravných opatření.

Výběrové řízení - na výběr zhotovitele prací ke splnění nápravných opatření v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlašuje a organizuje Ministerstvo financí.

Zhotovitel prací - subjekt fyzické nebo právnické osoby, s níž Ministerstvo financí jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel příslušnou smlouvu.

Realizační smlouva (Smlouva o dílo) – smlouva uzavřená mezi Ministerstvem financí a zhotovitelem prací.

 

Doporučované

Nejčtenější