Novinky

FNMxPetrcíle

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Fond národního majetku

Dnes, 30.4.2004, Fond národního majetku ČR (FNM) obdržel rozhodčí nález ve věci sporu FNM a společnosti Petrcíle s.r.o.

Podle tohoto nálezu Fond národního majetku jako majoritní akcionář společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. (nyní ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.), porušil ujednání Smlouvy o prodeji a koupi akcií uzavřené mezi těmito smluvními stranami dne 16. 12. 1996 tím, že dne 25. 10. 2000 od Smlouvy odstoupil.

V souvislosti s tím je FNM povinen uhradit společnosti Petrcíle náhradu škody ve výši 2,05 mld. Kč.

FNM považuje vydaný rozhodčí nález za protiprávní a též věcně nesprávný. Trvá na stanovisku, že společnosti Petrcíle nikdy nárok na náhradu škody nevznikl.

Společnost Petrcíle nesplnila kriteria sjednaná ve Smlouvě o převodu akcií z prosince 1996 pro to, aby jí nárok na převod akcií mohl vzniknout, naopak Novou Huť a.s. dovedla do úpadkové situace.

Domníváme se, že žalobce nepředložil dostatečné důkazy, které by alespoň hypoteticky prokazovaly jeho schopnost své závazky ze Smlouvy o převodu akcií splnit.

Rozhodčí senát, který věc rozhodoval, byl ustanoven pro zcela jiné rozhodnutí, a to pro rozhodnutí ve sporu o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o prodeji a koupi akcií. Z tohoto důvodu nebyla, podle mínění FNM, dána pravomoc tohoto rozhodčího senátu k projednání nároku na náhradu škody.

Dle názoru FNM postupoval rozhodčí senát v řízení jednostranně ve prospěch žalobce, neboť neumožnil řádné projednání věci a odmítl provést řadu důkazů navržených ze strany FNM.

FNM v nejbližších dnech podá návrh na odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu a současně žalobu na zrušení rozhodčího nálezu z důvodu nepříslušnosti rozhodčího senátu.

FNM se zaměří rovněž na prošetření osobní odpovědnosti tehdejšího představenstva a managementu Nové Huti, a.s. za vznik celé situace.
Bude také prověřena úloha auditora a dalších osob v celé věci a bude-li zjištěna jejich spoluzodpovědnost, bude uplatněn nárok na náhradu vzniklé škody.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

 

Rozhodčí senát rozhodoval ve složení:

 • Předseda :
  Prof. Dr. Alexandr Bělohlávek (zvolen členy)
  Členové:
  Doc.Dr.Naděžda Rozehnalová, Csc. (navržena FNM)
  JUDr.Petr Kalenský (navržen společností Petrcíle)
 • V roce 1996 byl předsedou FNM Roman Češka, v roce 2000 Jiří Havel.
 • Právní poradenství a současně právní úkony ve věci odstoupení od smlouvy FNM zajišťoval Prof.Jan Dědič.

Doporučované

Nejčtenější