Novinky

Aktuality 2005/2006

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Fond národního majetku

Agenda převzatá z bývalého FNM od 1. ledna 2006.

Působnost Ministerstva financí - od roku 2006

 • Na základě zákona č. 178/2005 Sb. ze dne 28. dubna 2005 byl ke dni 31.12.2005 zrušen Fond národního majetku České republiky a jeho majetek, zbývající činnosti a kompetence přešly zákonem na Ministerstvo financí. Údaje k 31.12.2005 uvedené na webových stránkách FNM ČR nebudou nadále aktualizovány. Působnost bývalého FNM ČR bude na Ministerstvu financí zajišťovat odbor 45 - Realizace privatizace majetku státu (od roku 2011 se název odboru mění na Realizace dispozic s majetkem státu).

Odbor Realizace privatizace majetku státu

Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast realizace privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 178/2005 Sb.

 • Spolupracuje s odborem Příprava privatizace majetku státu a se zakladatelskými ministerstvy na tvorbě koncepce v oblasti privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Realizuje rozhodnutí o privatizaci vydaná ministerstvem nebo vládou, a v případech, kdy rozhodnutí o privatizaci nelze realizovat, postupuje odboru Příprava privatizace majetku státu žádost o zajištění změny rozhodnutí o privatizaci vydaného ministerstvem či vládou.
 • Spravuje majetek zrušených státních podniků nebo jiných státních organizací, nebo vyňaté části tohoto majetku, který na ministerstvo přejde v souladu s rozhodnutím o privatizaci; vede o tomto majetku zvláštní evidenci.
 • Přebírá a spravuje majetek a majetkové účasti státu v obchodních společnostech, pokud na stát přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele majetku určeného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zakládá akciové společnosti a jiné obchodní společnosti, nebo se účastní jejich zakládání v souladu s rozhodnutím o privatizaci. Nabývá akcie na základě účasti státu na podnikání v obchodních společnostech a vykonává práva akcionáře.
 • Zajišťuje vypořádání prodeje akcií z portfolia odboru na kapitálovém trhu. Zajišťuje informační povinnost obchodníka s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a oznamovací povinnost změn podílu na hlasovacích právech podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Realizuje komplexně zakázky zmírňující ekologické škody vzniklé před privatizací státního majetku.
 • Podílí se rovněž na řešení odstraňování starých ekologických škod a revitalizaci krajiny na základě jednotlivých rozhodnutí vlády při řešení hospodářské situace a revitalizace krajů postižených následky těžební činnosti.
 • Zajišťuje právní servis pro proces realizace privatizace, vede kompletní agendu aktivních a pasivních soudních sporů, pohledávek a konkurzů vzniklých v procesu privatizace nebo v souvislosti s ním.
 • Zajišťuje vedení účetnictví o privatizovaném majetku podle privatizačních projektů. Zajišťuje vedení zvláštních účtů ministerstva souvisejících s privatizací majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které netvoří součást státního rozpočtu.
 • Zajišťuje vydávání potvrzení o bezdlužnosti pro PF ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje vydávání cenných papírů, které nemají povahu státních dluhopisů.
 • Poskytuje součinnost při kontrolách prováděných odborem Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu.

Související informace

 • Zákon č.178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí
  • Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), v plném znění.
  • Aktualizováno ke dni: 31.12.2005, zdroj: ASPI

 

Úloha bývalého FNM v privatizaci - do konce roku 2005

FNM ČR byl zřízen v roce 1991 za účelem technické realizace jednotlivých privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci, a to dle Zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky č.171/1991Sb .

FNM ČR neměl pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku. Jeho hlavním úkolem byla realizace privatizačních projektů na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR (dříve Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR) či usnesením vlády ČR. V případě přímého prodeje majetku předem určenému nabyvateli tedy FNM ČR připravil a uzavřel kupní smlouvu, v případě prodeje majetku ve veřejné dražbě nebo veřejné obchodní soutěži zabezpečil jejich přípravu a průběh atd. Pokud se privatizace prováděla vložením státního majetku do akciových společností a následným prodejem jejich akcií byl FNM ČR nejprve zakladatelem akciové společnosti, potom jejím hlavním akcionářem a nakonec akcie těchto společností prodával nebo převáděl.

Příjmy, které FNM ČR z privatizace získal, netvořily součást státního rozpočtu České republiky - jsou jeho majetkem, a lze je použít pouze k zákonem stanoveným účelům. V zásadě by mělo jít o zmenšování škod a řešení závazků vyplývajících z více než čtyřicetiletého státního vlastnictví (např. úhrada nákladů na odstraňování ekologických škod, oddlužování privatizovaných podniků, kapitálové posílení, transformace a stabilizace bankovního sektoru, posílení zdrojů nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pod.). Dále je třeba hradit i výdaje spojené s dočasnou správou privatizovaného majetku.

Archiv převzatých informací FNM ke dni 31.12.2005

Zdroj: bývalý FNM, aktualizováno ke dni 31.12.2005

 

Doporučované

Nejčtenější