Novinky

Hospodaření České konsolidační agentury skončilo v pololetí s minimální ztrátou

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Hospodaření České konsolidační agentury skončilo v pololetí s minimální ztrátou

S bilanční sumou v hodnotě 233,5 miliardy korun a ztrátou ve výši 169 milionů korun uzavřela Česká konsolidační agentura (ČKA) své hospodaření k 30.červnu letošního roku. Nejvýznamněji tyto ukazatele ovlivnilo převzetí cenných papírů z ČSOB (majetkové podíly komanditních společností a tzv.Promissory Notes) a postupování pohledávek.

Ze srovnání vyplývá, že ČKA v 1. pololetí 2003 dosáhla o 13 miliard korun lepší hospodářský výsledek oproti stejnému časovému úseku roku 2002. Agentura nepřebírala tak významné objemy nebonitních aktiv z ČSOB jako loni ve srovnatelném období, kdy s tím spojená tvorba opravných položek na krytí rizik negativně ovlivnila výsledek hospodaření. Do hospodaření 1. pololetí 2003 se příznivě promítlo vyšší použití opravných prostředků oproti jejich tvorbě související především se splátkami a prodejem pohledávek.

Bilanční suma ČKA meziročně poklesla o 37,1 mld. Kč, zejména díky operacím souvisejícím s odprodejem aktiv a vypořádáním pohledávek splátkami. Největší část činil prodej balíku ČKA 04 v listopadu 2002 v účetní hodnotě 23,7 mld. Kč.

Inkaso ČKA ke konci června dosáhlo (bez příjmů od FNM, České finanční, s.r.o. a Konpo, s.r.o.) výše 9,9 mld. Kč. Od Konpa ČKA inkasovala v 1. pololetí 4,1 mld. Kč a od České finanční 0,137 mld. Kč.

V květnu letošního roku uhradilo Ministerstvo financí ČR část ztráty ČKA za rok 2001 ve výši 8 mld. Kč.

Za pololetí roku 2003 agentura vypořádala 9,5 miliardy Kč účetní hodnoty ztrátových a obtížně vymahatelných úvěrových pohledávek. Individuálním odprodejem za tržní hodnotu ČKA zaznamenala nadstandardní výtěžnost 45% z jejich účetní hodnoty. Včetně obchodních případů realizovaných na základě příslušných vládních usnesení přesáhla výtěžnost pohledávek vzhledem k jejich účetní hodnotě 19 procent. Z významnějších prodejů pohledávek za úplatu byl po rozhodnutí vlády uskutečněn odprodej 3,2 mld. Kč účetní hodnoty pohledávek za společností Nová Huť, a.s. nabyvateli LNM HOLDINGS N.V, ČKA rovněž odprodala 3,1 mld. Kč pohledávek v účetní hodnotě ve skupině Škoda Holding společnosti Appian-Machinery AG. V rámci restrukturalizačních programů EXIT a ROZVAHA byly dále prodány pohledávky za společností Tusculum, a.s. a Mora Moravia, a.s.

ČKA ustavila počátkem roku emisní program krátkodobých dluhopisů. Objem celého programu je 20 mld. Kč (tj. celková jmenovitá hodnota všech vydaných nesplacených dluhopisů v každém okamžiku), program potrvá do 31.12.2011. První emisi krátkodobých dluhopisů v objemu 5 mld. Kč a se splatností 3 měsíce v rámci tohoto programu ČKA vydala v červnu letošního roku.

V červnu ČKA na základě Smlouvy o plánu restrukturalizace ze dne 31.8.2001 zaslala do ČSOB zálohu ve výši 48,3 mld. Kč na úplatu za převod aktiv v rámci off-shore struktur. Záloha byla hrazena z disponibilních zdrojů, které měla ČKA předem připraveny na dokončení realizace Smlouvy o plánu restrukturalizace.

ČKA bude i nadále pokračovat v blokových prodejích formou veřejných obchodních soutěží. V srpnu předpokládá definitivní dokončení prodeje dalšího bloku pohledávek za podniky v konkurzu. Jde o celkem 2 773 pohledávek za 1 605 klienty v celkové hodnotě 62,3 mld. Kč. V červenci ČKA uzavře prodej bloku pohledávek za společnostmi skupiny Charouz Holding v celkové hodnotě 5,4 mld. Kč, který zahrnuje 49 pohledávek za 28 společnostmi. V červenci také dojde k podpisu smluv o prodeji dvou regionálních bloků pohledávek vzniklých nesplácením leasingových smluv fyzickými a právnickými osobami v celkové hodnotě 14,4 mil. Kč, za 92 dlužníky a v počtu 104 pohledávek. Pohledávky byly z rozhodnutí vlády ČR převedeny na ČKA v rámci privatizace České spořitelny, a.s. Na podzim ČKA předpokládá vyhlásit veřejnou obchodní soutěž na odprodej balíku aktiv z portfolia dceřiné společnosti Konpo, s.r.o.

Ve finančním plánu na rok 2003 se návazně na vyčíslení předpokládaných nákladů a výnosů spojených s převzetím off-shore struktur z ČSOB a s postoupením a odpisem pohledávek očekává roční ztráta ve výši zhruba 13 miliard korun, jejíž významná část bude uhrazena z účelového rezervního fondu ČKA.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Doporučované

Nejčtenější