Novinky

3. informace - Oznámení podílu na hlasovacích právech

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

ČKA v souladu s § 122 odstavec 1 z. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje tímto snížení podílu na hlasovacích právech pod zákonem stanovenou hranici s tím, že vypořádání obchodu proběhlo na základě smlouvy ve dvou krocích a to tak, že část podílu na hlasovacích právech společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. souvisejících s vlastnictvím akcií společnosti TRUSTFIN byla vypořádána dne 24.8.2004 a zbývající část bude vypořádána dne 13.10.2004. Oba vypořádací kroky byly uskutečněny na základě jediné smlouvy o koupi cenných papírů uzavřené mezi ČKA a společností Monach Machinery LLC (USA). Tímto dojde k celkovému vypořádání obchodu a celkovému snížení podílu na hlasovacích právech společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. z původních 92,51 % na 0,00 %.

Tabulka - Oznámení podílu na hlasovacích právech
A.
I. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích právech:
Obchodní firma 1 UNIPLET Třebíč, a.s.    
2 10898    
Sídlo: ulice 3 Průmyslová čtvrť    
č.p.   159    
obec   Třebíč    
PSČ   67433    
ISIN 4 CS0005005354    
    před změnou po změně  
Podíl na hlasovacích právech v % celkem 5 92,51% 0,00%  
Datum změny 6 2004.10.13. 2004.08.24.    
Datum, kdy se oznamovatel o změně dozvěděl 7 2004.10.13. 2004.08.24.    
Poznámka 8 Prodej akcií na základě smlouvy - viz poznámka uvedená v Příloze č. 1    
II. Údaje o oznamovateli:
- osoba, která dosáhla, překročila nebo snížila svůj podíl na hlasovacích právech
- osoba jednající ve shodě, která kromě své vlastní oznamovací povinnosti plní oznamovací povinnost též za další osoby jednající s ní ve shodě
Obchodní firma/ název/ příjmení a jméno 9 Česká konsolidační agentura    
10 70109966    
datum narození        
Sídlo/ bydliště: ulice 11 Janovského    
č.p.   438/2    
obec   Praha    
PSČ   170 06    
stát   Česká republika    
Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 122 odst.1 a 2 a § 11 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu: před změnou po změně
§ 122 odst.1 bez struktury podle odst.2 a § 11odst.2 12 92,51% 0,00%  
§ 11 odst. 2 písm. a) 13      
§ 11 odst. 2 písm. b) 14      
§ 11 odst. 2 písm. c) 15      
§ 11 odst. 2 písm. d) 16      
§ 11 odst. 2 písm. e) 17      
§ 11 odst. 2 písm. f) 18      
§ 122 odst. 2 písm. a) 19      
§ 122 odst. 2 písm. b) 20      
celkem 21 92,51% 0,00%  
         
Kontaktní osoba 22      
jméno        
telefon        
e-mail        
         
Datum sdělení 23 2004.09.29.    
Podpis 24 Ing. Radka Kafková Ing. Petr Goldmann    
B.
Údaje o osobě odesílající oznámení:
- vyplňuje se, pokud oznámení odesílá osoba odlišná od oznamovatele (část A. bod II.)        
Obchodní firma/ název/ příjmení a jméno 25      
26      
datum narození        
Sídlo/bydliště: ulice 27      
č.p.        
obec        
PSČ        
stát        
Kontaktní osoba 28      
jméno        
telefon        
e-mail        
         
Právní titul 29      
         
Datum sdělení 30      
Podpis 31      
C.
Údaje o osobách jednajících ve shodě s oznamovatelem podle § 122 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nebo údaje o osobách, uvedených v § 122 odst. 2 a § 11 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jestliže se hlasovací práva připočítáv
Obchodní firma/ název/ příjmení a jméno 32      
33      
datum narození        
Sídlo/Bydliště: ulice 34      
č.p.        
obec        
PSČ        
stát        
Struktura podílu na hlasovacích právech v % podle § 122 odst. 1, 2 a § 11 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu:
§122 odst.1 bez struktury podle odst.2 a §11 odst.2 před změnou 35      
po změně        
§ 11 odst. 2 písm. a) před změnou 36      
po změně        
§ 11 odst. 2 písm. b) před změnou 37      
po změně        
§ 11 odst. 2 písm. c) před změnou 38      
po změně        
§ 11 odst. 2 písm. d) před změnou 39      
po změně        
§ 11 odst. 2 písm. e) před změnou 40      
po změně        
§ 11 odst. 2 písm. f) před změnou 41      
po změně        
§ 122 odst. 2 písm. a) před změnou 42      
po změně        
§ 122 odst. 2 písm. b) před změnou 43      
po změně        
celkem před změnou 44 0,00% 0,00% 0,00%
po změně   0,00% 0,00% 0,00%
Příloha se vztahuje k osobě: 45      
Kód vztahu: 46      

 

Doporučované

Nejčtenější